In si­tu

I Skee soc­ken i Strömstads kom­mun på­träf­fa­de fäl­tar­ke­o­lo­ger 15 nya fynd un­der do­ku­men­ta­tions­ar­be­te.

Populär Arkeologi - - Innehåll - AV KERSTIN ÖJNER

Vi har många häll­rist­nings­lo­ka­ler runt om i Sve­ri­ge men Bo­hus­län stic­ker ut när det gäl­ler mängd och kva­li­tet. Vä­der och vind gör – till­sam­mans med nu­ti­dens su­ra regn – att do­ku­men­ta­tion är nöd­vän­dig för att in­te för­lo­ra des­sa 3 000-åri­ga brons­ål­ders­skat­ter.

Stif­tel­sen för do­ku­men­ta­tion av Bo­hus­läns häll­rist­ning­ar har hitills i år kon­cen­tre­rat si­na un­der­sök­ning­ar till Skee soc­ken i Strömstads kom­mun. Skee lig­ger norr om Ta­num, som ju är världs­le­dan­de när det gäl­ler häll­rist­ning­ar och som finns upp­ta­get på Une­scos världs­arvs­lis­ta. Stif­tel­sen är ett privat ini­ti­a­tiv och bil­da­des för att do­ku­men­te­ra de bo­hus­läns­ka häll­rist­ning­ar som in­te om­fat­tas av världs­ar­vet.

Det är dels re­dan kän­da häll­rist­ning­ar som do­ku­men­te­ras, dels ock­så helt nya fi­gu­rer som fram­trä­der vid do­ku­men­te­rings­ar­be­tet, of­ta på sam­ma bergs­y­ta. I re­gel för­dubb­las an­ta­let fi­gu­rer på en häll vid do­ku­men­ta­tio­nen. I sep­tem­ber fort­sät­ter ar­be­tet. – Om tre fy­ra år räknar vi med att va­ra kla­ra med Strömstads kom­mun än­da upp till nors­ka grän­sen, sä­ger en av fäl­tar­ke­o­lo­ger­na, Tom­my An­ders­son.

AVTÄCKTA Nya fi­gu­rer har kom­mit i da­gen på häl­len vid Snip­pe­kas, Skee.

Tom­my An­ders­son vid den nyupp­täck­ta de­len av häl­len vid Snip­pe­kas, Skee.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.