Lan­det runt

Ett nytt na­tur­re­ser­vat, ett nytt mu­se­um och fångst­marks­gra­var.

Populär Arkeologi - - Innehåll -

500-årig kul­tur­histo­ria

Ett nytt na­tur­re­ser­vat, Aspen­torp, ska bil­das i Sa­la kom­mun. Det 15 hek­tar sto­ra om­rå­det lig­ger i di­rekt an­slut­ning till Sa­la sil­ver­gru­va. Här finns trak­tens älds­ta me­del­ti­da gru­vor. Berg­grun­den be­står i hu­vud­sak av bergar­ten do­lo­mit­mar­mor, en med kalk­sten nä­ra be­släk­tad bergart, där sil­ver­malm of­ta sit­ter som sprick­fyll­na­der och kört­lar i mar­morn.

Aspen­torp har nytt­jats un­der lång tid med bör­jan på 1200ta­let när förs­ta gru­van öpp­na­des och fram till att skyt­te­värn an­la­des på 1940-ta­let. Var­je ny berg­mäs­ta­re vid Sa­la sil­ver­gru­va har ut­nytt­jat om­rå­det för si­na eg­na idéer. Det har an­vänts till så­väl gruv­bryt­ning som bo­en­de, be­te och vat­ten­kraft.

Kän­da läm­ning­ar i om­rå­det är se­dan ti­di­ga­re gruv­hål, en ka­nal, en damm­vall och ett slagg­varp, al­la med an­knyt­ning till Sa­la sil­ver­gru­va.

In­för bildan­det av na­tur­re­ser­va­tet be­slöt läns­sty­rel­sen i Väst­man­land att lå­ta gö­ra en in­ven­te­ring av forn­läm­ning­ar och kul­tur­hi­sto­ris­ka läm­ning­ar i om­rå­det. Nit­ton nya läm­ning­ar på­träf­fa­des: gruv­hål, skärp­ning­ar, vat­ten­ka­na­ler och sten­mu­rar.

Ar­be­te på­går nu med att gö­ra det bli­van­de na­tur­re­ser­va­tet till­gäng­ligt för be­sö­ka­re. Sti­gar och skyl­tar kom­mer att gö­ra det möj­ligt att ta sig runt Aspen­torp. In­vig­ning­en pla­ne­ras till näs­ta år. Anna Ons­ten-mo­lan­der, an­tik­va­rie Läns­sty­rel­sen i Väst­man­lands län

Gra­var i fångst­mar­ken

De förs­ta grav­fäl­ten i Da­lar­na an­la­des för 2 000 år se­dan. De las in­te i när­he­ten av da­gens jord­bruks­byg­der ut­an vid sjö­ar i fångst­mar­ken och i fjäll­om­rå­det, därav be­grep­pet fångst­marks­gra­var. Grav­fäl­ten lig­ger of­ta på sma­la gru­si­ga näs ut i sjö­ar. Jäm­fört med ti­di­ga­re en­sta­ka rö­sen var grav­fält med upp emot fyr­tio tätt lig­gan­de sten­sätt­ning­ar nå­got helt nytt och vi­sar en för­änd­ring i be­hand­ling­en av de döda och i sam­häl­let. Den­na typ av grav­fält vid in­sjö­ar finns från Da­lar­na och norrut.

Fle­ra grav­fält har un­der­sökts helt el­ler del­vis, men näs­tan ing­et har gjorts se­dan 1960-ta­let. Ex­plo­a­te­rings­un­der­sök­ning­ar görs säl­lan här. Men oho­ta­de är de in­te, gruså­sar­na ero­de­rar och gra­var­na ra­sar ut. Da­lar­nas mu­se­um fick möj­lig­het att gö­ra två un­der­sök­ning­ar för­ra året, vid Bu­sjön i Äp­pel­bo och på Söd­ra Getryg­gen vid Amungen på grän­sen mel­lan Rätt­vik och Alf­ta. Un­der­sök­ning­ar­na var små, men för­hopp­nings­vis in­led­ning­en på en ny forsk­nings­in­sats. Nu vet vi att gra­var­na på Getryg­gen in­ne­hål­ler ben från män­ni­ska, hund och hjort­djur, men inga da­te­ring­ar har gjorts.

Boplat­ser­na bör ha le­gat i sjö­ar­nas när­het. And­ra läm­ning­ar i när­om­rå­det är fångst­gro­par och plat­ser där järn­malm an­ri­ka­des ur röd­jord el­ler myr­malm. Järn­fram­ställ­ning­en till­hör sam­ma tidse­pok, men fångst­gro­par­na kan va­ra från helt and­ra tider. I an­slut­ning till de nu un­der­sök­ta gra­var­na finns främst spår av blästor – ug­nar för järn­fram­ställ­ning­en.

Vid Amungen lig­ger fler grav­fält och en­sam­lig­gan­de gra­var. En grav vid Hästud­den, som un­der­sök­tes på 1960-ta­let, är kanske jämn­gam­mal med en när­lig­gan­de järn­fram­ställ­nings­plats. Gra­ven bru­kar räk­nas som en av få smeds­gra­var i Sve­ri­ge; det finns bland an­nat en ham­ma­re bland grav­gå­vor­na.

Eva Carlsson, ar­ke­o­log Da­lar­nas mu­se­um

Pla­ner på mu­se­um i Ron­ne­by

På Söl­vesborgs­vi­kens öst­ra si­da har vi un­der vår­vin­tern ut­fört om­fat­tan­de gräv­ning­ar i sam­ar­be­te med Syd­svensk ar­ke­o­lo­gi. Vi har främst fokuserat på sten­ål­ders­boplat­ser från ne­o­li­tisk och meso­li­tisk tid. Li­to­ri­na­ha­vets på­ver­kan på mil­jö­er­na är in­te minst på­tag­lig här; ar­ke­o­lo­gis­ka spår lig­ger in­lag­ra­de i san­den än­da ner på fem me­ters djup. Slut­un­der­sök­ning­ar föl­jer san­no­likt in­om ett par år.

I kvar­te­ret Gu­lin i den ti­di­ga­re han­dels­ham­nen i Karls­kro­na har vi till­sam­mans med Ar­ke­o­lo­ger­na gjort en för­un­der­sök­ning. Spår ef­ter en fa­brik för till­verk­ning av krit­pi­por från 1700-ta­lets mitt ger vär­de­ful­la in­blic­kar i en nå­got bort­glömd del av ör­logs­sta­dens histo­ria. En slut­un­der­sök­ning görs tro­ligt­vis se­na­re i år.

Ett fler­tal an­sök­ning­ar som rör pro­jek­tet om järn­ål­derns Väst­ra Vång (se si­dan 20) lig­ger just nu in­ne hos fon­der och stif­tel­ser. I au­gusti görs en mind­re fäl­tin­sats in­om boplat­sen, i vän­tan på stör­re och mer kom­plexa un­der­sök­ning­ar. För­u­tom på Vång fo­ku­se­rar vi även på and­ra si­dor av land­skaps­ut­veck­ling­en un­der järn­ål­dern, in­te minst. Kar­te­ring av nya och gam­la fynd­plat­ser, grav­mil­jö­er samt boplat­ser bå­de i den in­re kust­byg­den och Ble­kinges öst­ra skär­gård på­bör­jas i år, i sam­ar­be­te med Lunds uni­ver­si­tet.

Säl­lan ges ar­ke­o­lo­gisk forsk­ning möj­lig­het att gö­ra ett mu­sei­pe­da­go­giskt av­tryck in­nan pro­jekt har hun­nit av­slu­tas. Där­för är det in­tres­sant att vi nu pla­ne­rar ett mu­se­um i Ron­ne­by. Utöver en ut­ställ­ning om vra­ket ef­ter det me­del­ti­da skep­pet Grib­s­hun­den ska det­ta san­no­likt rym­ma så­väl en stads­ut­ställ­ning som ma­te­ri­a­let från järn­ål­derns Vång.

Mikael Hen­riks­son, ar­ke­o­log Ble­kinge mu­se­um

SÖLVESBORGSVIKEN Mel­lan­meso­li­tis­ka kul­tur­la­ger ren­sas fram.

En krit­pi­pa på­träf­fad i kvar­te­ret Gu­lin i den ti­di­ga­re han­dels­ham­nen i Karls­kro­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.