Nu blir ru­nin­skrif­ter­na mer till­gäng­li­ga

Populär Arkeologi - - Redaktion - An­ne-so­fie Gräslund Pro­fes­sor eme­ri­tus i ar­ke­o­lo­gi vid Uppsa­la uni­ver­si­tet

När jag in­led­de mi­na ar­ke­o­lo­gistu­di­er i bör­jan av 1960-ta­let sas det of­ta att ”re­li­gi­on tar man till när man in­te vet”. Se­dan dess har at­ti­ty­der­na i hög grad för­bätt­rats. Ef­tersom jag i min forsk­ning syss­lar med yng­re järn­ål­der är fram­för allt två kom­plet­te­ran­de äm­nes­om­rå­den ak­tu­el­la: re­li­gi­ons­hi­sto­ria och nordiska språk, främst ru­no­lo­gi. Re­dan vid mit­ten av 1800-ta­let äg­na­de sig ar­ke­o­lo­ger åt tvär­ve­ten­skap. För att kun­na teck­na en bild av sam­häl­let un­der en viss pe­ri­od var det nöd­vän­digt att an­vän­da allt käll­ma­te­ri­al, bå­de hu­ma­nis­tiskt och na­tur­ve­ten­skap­ligt. Ar­ke­o­lo­gin kan sä­gas ha ett mång­ve­ten­skap­ligt per­spek­tiv pa­rat med en mot­vil­ja mot fas­ta grän­ser mel­lan äm­nen. Men det räc­ker in­te att häm­ta re­sul­tat från and­ra äm­nen; man mås­te själv va­ra à jour med ut­veck­ling­en för att vär­de­ra re­sul­ta­ten.

Det tvär­ve­ten­skap­li­ga pro­jek­tet Sve­ri­ges krist­nan­de – kul­tur och men­ta­li­te­ter un­der vi­kin­ga­tid och ti­dig me­del­tid in­ne­bar ett frukt­bart sam­ar­be­te mel­lan histo­ria, kyr­ko­histo­ria, re­li­gi­ons­hi­sto­ria, fi­lo­lo­gi, ru­no­lo­gi och konst­ve­ten­skap. Trots oli­ka käll­ma­te­ri­al och forsk­nings­tra­di­tio­ner kom vi al­la till slut­sat­sen att re­li­gi­ons­skif­tet var en ut­dra­gen pro­cess, in­te ett kon­flikt­fyllt brott. Som sam­ti­da in­hemskt käll­ma­te­ri­al var ru­nin­skrif­ter­na ovär­der­li­ga.

Run­rist­ning­ar­na med si­na in­skrif­ter har otro­ligt myc­ket att ge forsk­ning­en om vi­kin­ga­tid. Det är där­för högin­tres­sant att få Mag­nus Käll­ströms pre­sen­ta­tion av det på­gåen­de sto­ra pro­jek­tet Evig­hets­ru­nor, som kom­mer att gö­ra det så myc­ket enkla­re att få till­gång till allt ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.