Älds­ta fyn­det av in­älv­spa­ra­sit

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

PARASITSJUKDOM. Ett av värl­dens nord­li­gas­te och älds­ta fynd av pisk­mask har hit­tats i Sve­ri­ge. Ägg från in­älv­spa­ra­si­ten åter­fanns i en 7 000 år gam­mal grav i Mo­ta­la.

– Det är tro­li­gen värl­dens älds­ta fynd av en mänsk­lig parasitsjukdom som gjorts i en grav. Ske­let­tet var näs­tan helt upp­löst så jag trod­de in­te att det skul­le gå att hit­ta nå­got, sä­ger pa­le­o­e­ko­log Jo­nas Berg­man på Ar­ke­o­lo­ger­na.

Den ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­en av en boplats från äld­re sten­ål­der har på­gått un­der fle­ra år vid Mo­ta­la ström. Ägg från masken hit­ta­des i en grav som da­te­ras till meso­li­ti- kum, 5210–4840 f.kr., då män­ni­skor fort­fa­ran­de lev­de som jä­ga­re och sam­la­re.

Pisk­ma­skin­fek­tion, som är myc­ket smitt­samt, är en av värl­dens van­li­gas­te pa­ra­sit­sjuk­do­mar. Den fö­re­kom­mer i dag främst i om­rå­den och län­der med bris­tan­de hy­gi­en. WHO upp­skat­tar att över en halv mil­jard män­ni­skor är smit­ta­de. In­fek­tio­nen smit­tar of­tast ge­nom fö­da som kom­mit i kon­takt med jord el­ler av­fö­ring. Ti­di­ga­re fynd i Skan­di­na­vi­en av pisk­mask finns från järn­ål­dern och fram­för allt me­del­ti­den.

– Man har ti­di­ga­re an­ta­git att pa­ra­sit­sjuk­do­mar av den­na typ bör­ja­de spri­das un­der yng­re sten­ål­der, då män­ni­skor blev jord­bru­ka­re, lev­de tätt ihop och kan ha göds­lat åk­rar­na med la­trin, sä­ger Jo­nas Berg­man.

Upp­täck­ten pre­sen­te­ras i se­nas­te num­ret av Jour­nal of Ar­chae­o­lo­gi­cal Sci­ence.

Ägg av pisk­mask från en grav på Strand­vä­gen i Mo­ta­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.