Tec­ken på ti­dig val­jakt

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

VAL. Det finns många spel­pjä­ser från järn­ål­dern i da­gens mu­se­er. Nu har fors­ka­re vid bland an­nat Uppsa­la uni­ver­si­tet ana­ly­se­rat dem. Det vi­sar sig att pjä­ser­na gjor­des av val­ben från mit­ten av 500-ta­let och fram­åt, var­för fors­kar­na me­nar att de san­no­likt kom­mer från en om­fat­tan­de val­jakt. Rå­va­ran kom­mer från valar­ten nord­ka­pa­re, som sim­mar lång­samt nä­ra kus­ter­na och in­ne­hål­ler så myc­ket späck att den fly­ter när den dö­das.

Skrift­li­ga käl­lor om­ta­lar stor­ska­lig val­jakt un­der vi­kin­ga­ti­den, men de nya rö­nen ty­der på att man ja­ga­de val i stor ska­la fle­ra hund­ra år ti­di­ga­re, an­tag­li­gen vid Nordnor­ges kust. Där syns en kraf­tig ök­ning av pro­duk­tions­an­lägg­ning­ar för tran och sto­ra båt­hus. San­no­likt har spel­bric­kor­na till­ver­kats i det­ta om­rå­de för vi­da­re trans­port sö­derut.

Årets förs­ta run­fynd: en runsten­skär­va med en R- ru­na. Den på­träf­fa­des un­der en ut­gräv­ning vid Eg­ge­by gård i Tens­ta i nor­ra Stock­holm. Skär­van kan här­stam­ma från kyr­ko­går­den vid Spånga kyr­ka, där run­ste­nar som grav­mo­nu­ment tros ha fö­re­kom­mit på...

En spel­bric­ka i val­ben från slu­tet av 500-ta­let hit­tad i Gnista­hö­gen ut­an­för Uppsa­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.