Pro­jek­tet Väst­ra Vång

Populär Arkeologi - - Västra Vång -

Pro­jek­tet be­drivs av Ble­kinge mu­se­um, Lunds uni­ver­si­tet och Sö­der­törns hög­sko­la. Ett 20-tal fors­ka­re och spe­ci­a­lis­ter är in­vol­ve­ra­de i un­der­sök­ning­ar­na, de fles­ta oav­lö­na­de. Un­der 2018 söks me­del för mer om­fat­tan­de un­der­sök­ning­ar. En över­gri­pan­de tan­ke är att da­ta ska gö­ras till­gäng­lig för fors­ka­re och all­män­het. Pro­jekt­le­da­re är Mikael Hen­riks­son, Kerstin Cas­sel, och Björn Nilsson. Un­der­sök­ning­ar­na ut­förs av fors­ka­re vid Lunds uni­ver­si­tet och Ble­kinge mu­se­um. Pro­jek­tet sam­ar­be­tar nä­ra med bild­nings­för­bund, ama­tö­rar­ke­o­lo­gis­ka för­e­ning­ar och Ron­ne­by kom­mun, för att stär­ka det lo­ka­la och re­gi­o­na­la in­tres­set för kul­turmil­jö­er och kul­tur­histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.