Hos Tor­gils Knuts­son och hans fö­re­gång­a­re

Populär Arkeologi - - Mina Gräv - Be­rät­tat för Cecilia Christ­ner Ri­ad

I Norr­til i ut­kan­ten av Sig­tu­na blev vi i ju­ni kla­ra med en ut­gräv­ning av en hög­re­stånds­gård från vi­kin­ga­tid och me­del­tid. Den har på­gått i två år. Att gårds­mil­jön var så väl av­grän­sad och väl­be­va­rad har gjort det ex­tra in­tres­sant. Boplat­sen över­gavs på me­del­ti­den, och ing­et har byggts på plat­sen ef­ter det. Mar­ken har ba­ra an­vänts som be­tes­ha­ge.

Fyn­den vi­sar att här bod­de in­te vem som helst. Un­der me­del­ti­den äg­des går­den myc­ket rik­tigt av en av Sve­ri­ges mäk­ti­gas­te män, Tor­gils Knuts­son.

Att få grä­va ut ett helt gårds­tun i Sig­tu­nas när­het hör in­te till van­lig­he­ter­na. Går­den an­tas ha nä­ra kopp­ling till Sig­tu­na och fram­väx­ten av sta­den un­der slu­tet av 900-ta­let. I Sig­tu­na satt krist­na kung­ar, som tro­ligt­vis ha­de nä­ra kon­tak­ter med mäk­ti­ga per­so­ner som äg­de går­dar i trak­ten.

Går­den i Norr­til låg på en höjd med ut­sikt över Garns­vi­ken. Här­i­från kun­de man ha upp­sikt bå­de över dem som kom med båt till Sig­tu­na och dem som kom land­vä­gen.

Fyn­den av­speg­lar de ri­ka gårds­ä­gar­na och de­ras lång­vä­ga kon­tak­ter, till ex­em­pel ett säll­synt sil­ver­mynt från 900-ta­let. Det är till­ver­kat i det östro­mers­ka ri­ket som ha­de Kon­stan­ti­no­pel, da­gens Istan­bul, som sin hu­vud­stad. Myn­tet är om­gjort till ett hänge att bä­ra runt hal­sen. Från Sig­tu­na är ba­ra ko­pi­or av så­da­na kän­da.

Ett spän­ne som bu­rits av en vi­kin­ga­ti­da kvin­na på går­den är myc­ket spe­ci­ellt. Det kal­las för pa­ra­dis­spän­ne och på det finns två djur, kanske hjor­tar, som dric­ker ur en brunn. Det har tol­kats som ett kris­tet mo­tiv, häm­tat ur psalm 42 i Psal­ta­ren i Bi­beln: ”Som hjor­ten läng­tar till bäc­kens vat­ten, så läng­tar jag till dig, o Gud”. På går­den har man ock­så hit­tat spår av för­kris­ten tro. Längs den öst­ra de­len av går­den löp­te en 30 me­ter lång sten­rad från vi­kin­ga­ti­den, som fun­ge­ra­de som ter­rasskant. Un­der den ha­de man off­rat två nyck­lar och tre pil­spet­sar.

Vi har un­der­sökt res­ter ef­ter oli­ka ty­per av hus och kun­nat se spår av det ar­be­te som har ut­förts här, som att ma­la mjöl, ren­sa fisk, slak­ta, bryg­ga öl och la­ga mat. Många tex­til­red­skap har på­träf­fats: synå­lar, sländ­tris­sor och sax­ar som bru­kar kny­tas till går­dens kvin­nor.

Går­dens äga­re Tor­gils

Knuts­son styr­de lan­det in­nan kung Bir­ger Mag­nus­son blev myn­dig. Fö­re sin av­rätt­ning 1306, tes­ta­men­te­ra­de han sin gård ”Til” till mun­kar­na på Rid­dar­hol­men i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.