Lan­det runt

Och har den älds­ta rå­god­ling­en i Skan­di­na­vi­en på­träf­fats?

Populär Arkeologi - - Innehåll -

300 år se­dan Karl XII dog i Hal­den

Od­la­des råg re­dan i slu­tet av brons­ål­dern i Skan­di­na­vi­en? Vi har un­der­sökt en boplats i Angered ös­ter om Gö­te­borg där män­ni­skor lev­de av och till från yng­re sten­ål­der och fram i ven­del­tid. I ett grop­hus och i här­dar fanns rik­li­ga mäng­der av råg från förro­mersk järn­ål­der och kans­ke så ti­digt som yng­re brons­ål­der.

Marstrand räk­nas till de älds­ta och vik­ti­gas­te ham­nar­na i Nord­sjö­om­rå­det. Pro­jek­tet Marstrands klos­ter un­der­sö­ker sta­dens älds­ta histo­ria. I söd­ra de­lar­na av Marstrands gam­la kyr­ko­gård har vi med hjälp av mar­kra­dar och ut­gräv­ning fun­nit de­lar av Fran­ci­s­kanor­dens klos­ter. Un­der bygg­na­dens grund­mur låg en grav från 1200-ta­lets and­ra hälft. Må­hän­da fanns det en be­grav­nings­plats där fö­re kon­ven­tets tid. Nu på­går ana­ly­ser av det ma­te­ri­al som kom fram i årets un­der­sök­ning­ar, bland an­nat en stör­re de­po­si­tion av djur­ben.

År 1718 dog Karl XII i Hal­den, och det sto­ra nor­dis­ka kri­get gick mot sitt slut. Bo­hus­läns mu­se­um in­går i ett svensk-norskt nät­verk av kul­tur­arvs­in­sti­tu­tio­ner som på oli­ka sätt upp­märk­sam­mar gräns­om­rå­dets histo­ria. I Strömstad finns en rik sam­ling kul­tur­hi­sto­ris­ka mil­jö­er på land och i vat­ten. På Nöt­hol­men syns fort­fa­ran­de lå­ga bat­te­ri­ställ­ning­ar, löp­gra­var och grun­den till ett krut­hus. En för­lu­pen ka­non­ku­la har ock­så hit­tats. En­ligt äld­re kart­ma­te­ri­al ska Väs­ter­bot­tens re­ge­men­te ha haft sin lä­ger­plats här och vi har gjort en me­tall­de­tek­te­ring, som dock in­te gav någ­ra spår. Vå­ra ma­rinar­ke­o­lo­ger sö­ker ock­så ef­ter svensk flot­ta som sänk­tes ut­an­för Strömstad år 1719. Christi­na Tor­eld, ar­ke­o­log och pe­da­gog, Bo­hus­läns mu­se­um

Ve­ne­ti­ansk lyx­bä­ga­re

I ett centralt be­lä­get kvar­ter i En­kö­ping, pre­cis in­till Sto­ra tor­get, har det un­der som­ma­ren och hös­ten på­gått en stor ar­ke­o­lo­gisk un­der­sök­ning, en av de störs­ta sam­man­häng­an­de stads­gräv­ning­ar­na i Sve­ri­ge på fle­ra år. Det är Upp­landsmu­se­ets störs­ta pro­jekt i år som vi de­lar med Ar­ke­o­lo­ger­na.

På grund av strand­lin­je­för­skjut­ning­en lig­ger kvar­te­ret i dag mitt in­ne i sta­den och långt från vatt­net. På 11- och 1200-ta­len låg det där­e­mot pre­cis i strand­kan­ten. En­kö­ping var ti­digt en vik­tig han­dels­stad, tack va­re lä­get där En­kö­pingså­sen mö­ter Mä­la­ren. Fynd­ma­te­ri­a­let vi­sar på de många och lång­vä­ga kon­tak­ter­na: sten­godske­ra­mik från Tyskland, bärn­sten från Bal­ti­kum, kryd­dor och fruk­ter från främ­man­de län­der. Myc­ket har kom­mit till En­kö­pings hamn. Nå­got av det mest ex­klu­si­va som på­träf­fats hit­tills är en hand­full små, tun­na skär­vor av ve­ne­ti­anskt emal­je­rat glas. De är fort­fa­ran­de li­ka kla­ra som de var när de till­ver­ka­des, nå­gon gång om­kring år 1300.

Den här sor­tens glas har ti­di­ga­re an­setts kom­ma från ara­bis­ka om­rå­den i Syrien och Li­ba­non. Ny­a­re forsk­ning har vi­sat att de är till­ver­ka­de i och om­kring Venedig. I En­kö­ping har hit­tills på­träf­fats fy­ra skär­vor, från minst två oli­ka kärl. Ett kärl i blå glas­mas­sa och ett ofär­gat. På gla­set har de­ko­ren må­lats i rött, gult och vitt. Emalj­be­må­lat glas av den här ty­pen går un­der be­näm­ning­en Aldre­van­din-glas. Nam­net kom­mer från en in­takt bä­ga­re som för­va­ras på Bri­tish mu­se­um i Lon­don. På den står att lä­sa Ma­gis­ter Aldre­van­din me fa­cit, 'Mäs­ter Aldre­van­din gjor­de mig'. Den be­va­ra­de bä­ga­ren skvall­rar om vil­ka prakt­ful­la lyx­fö­re­mål des­sa glas­bä­ga­re var. Trots det är de in­te helt ovan­li­ga. Lik­nan­de glas­fynd har på­träf­fats i fle­ra and­ra svens­ka stä­der, där­ibland Lund, Sig­tu­na, Nykö­ping och Stock­holm. Adam Hult­berg, ar­ke­o­log, Upp­landsmu­se­et

Mask­le­tan­de barn hit­ta­de grav

Den grav som någ­ra mask­le­tan­de barn hit­ta­de un­der mid­som­mar­hel­gen vid On­sjön i Strömsunds kom­mun blev som­ma­rens mest spän­nan­de un­der­sök­ning. I gro­pen, som de ha­de grävt på en li­ten ud­de i sjön, hit­ta­de bar­nen bland an­nat en yxa, ett mind­re svärd el­ler möj­li­gen en sax, en möj­lig vikt, li­te brän­da ben samt ett frag­ment av en kam. Ef­ter kon­takt med Jamt­li och Läns­sty­rel­sen be­sik­ti­ga­des plat­sen ett par da­gar se­na­re. Då hit­ta­des en kok­grop ett par me­ter från gra­ven. Runt sjön finns se­dan ti­di­ga­re ett an­tal sten­ål­ders­boplat­ser re­gi­stre­ra­de.

Re­dan vid av­torv­ning­en av gra­ven vi­sa­de det sig att det in­te fanns nå­gon av­gräns­ning av det som för­mo­das va­ra en grav. Mar­ken be­står av myc­ket sand och de brän­da be­nen har ge­nom åren spri­dits ut på en stör­re yta än gro­pen. Den en­da mar­ke­ring av gra­ven som tycks va­ra möj­lig är den att san­den ti­di­ga­re bil­dat en li­ten upp­höj­ning och att det på den upp­höj­ning­en le­gat en sten, som i dag lig­ger li­te ut­an­för gro­pen. Den av­tor­va­de ytan är sten­fri, sånär på den tänk­ta topp­ste­nen. För­u­tom de fynd som bar­nen gjor­de hit­ta­de vi bland an­nat yt­ter­li­ga­re ben­res­ter och frag­ment ef­ter en kam, tre pil­spet­sar och ett tju­go­tal små spi­ra­ler som tro­li­gen har sut­tit på ett hals­band el­ler som de­ko­ra­tion på tex­til el­ler skinn. Samt­li­ga fynd tror vi är från ven­del­tid el­ler vi­kin­ga­tid. I kok­gro­pen och gra­ven hit­ta­de vi li­te kol som för­hopp­nings­vis ska kun­na ge oss en da­te­ring.

För förs­ta gång­en på fle­ra år har in­te nå­gon forn­min­ne­sin­ven­te­ring gjorts i Jämt­lands län un­der året. Vå­ra upp­drag har va­rit att gö­ra forn­läm­ning­ar och kul­turmil­jö­er till­gäng­li­ga med hjälp av drö­na­re och att hjäl­pa Läns­sty­rel­sen i Väs­ter­norr­land att grans­ka tips som de har fått in un­der åren. An­na Eng­man, an­tik­va­rie, Jamt­li

MIDSOMMARFYND Mask­le­tan­de barn hit­ta­de grav vid On­sjön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.