Forn­sök – nu än­nu bätt­re

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

UPPGRADERING.

Till års­skif­tet går Forn­sök på Rik­san­tik­va­rieäm­be­tets hem­si­da i gra­ven. Sam­ti­digt sjö­sätts Kul­turmil­jö­re­gist­ret, som in­ne­bär nå­got av en re­vo­lu­tion för rap­por­te­ring­en om forn­läm­ning­ar. Ar­ke­o­lo­ger och kul­turmil­jö­hand­läg­ga­re runt om i lan­det kom­mer i fram­ti­den fö­ra in och re­vi­de­ra in­for­ma­tion i re­gist­ret.

– Störs­ta vins­ten är att kva­li­te­ten på in­for­ma­tio­nen kom­mer att bli bätt­re. Den kom­mer ock­så att bli mer en­het­lig, sä­ger pro­jekt­le­da­re Tord Klafver på Rik­san­tik­va­rieäm­be­tet.

Det geo­gra­fis­ka lä­get är nå­got som hi­sto­riskt har an­getts gans­ka un­ge­fär­ligt i Forn­min­nes­in­for­ma­tions­sy­ste­met, FMIS.

– Skogsnä­ring­en har till ex­em­pel and­ra krav på pre­ci­sion i dag. Nu kan vi mö­ta de kra­ven ge­nom att kva­li­tets­rät­ta i det nya re­gist­ret, sä­ger Tord Klafver.

Den del som blir till­gäng­lig för all­män­he­ten kom­mer att he­ta Forn­sök även i fort­sätt­ning­en, men in­ne­hål­let blir ri­ka­re och mer sam­ord­nat. Man kom­mer att kun­na föl­ja plat­sens el­ler fyn­dets gräv­histo­rik ge­nom oli­ka ver­sio­ner. 20 000 rap­por­ter län­kas till ut­för­da ut­gräv­ning­ar. Det går även att se vil­ka som på­går el­ler pla­ne­ras.

De som får be­hö­rig­het att änd­ra och läg­ga till in­for­ma­tion i Kul­turmil­jö­re­gist­ret är pro­fes­sio­nel­la ak­tö­rer på cir­ka 65 fö­re­tag in­om upp­dragsar­ke­o­lo­gin och på läns­sty­rel­ser­na.

Rik­san­tik­va­rieäm­be­tet som för­val­tar re­gist­ret står för stöd och ut­bild­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.