7 200 år gam­mal ost

Ost­till­verk­ning­en vid Me­del­ha­vet ti­di­ga­re­lagd.

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

STOR UN­DER­SÖK­NING. Att bör­ja till­ver­ka ost var ett stort steg för mänsk­lig­he­ten. Många vux­na ut­veck­la­de lak­to­sin­to­le­rans i för­histo­ri­en, och att gö­ra ost av mjölk sän­ker lak­tos­hal­ten. Fler vux­na kun­de där­med till­go­do­gö­ra sig mjöl­ken un­der ne­o­li­tisk tid.

En grupp fors­ka­re från Stor­bri­tan­ni­en, USA och Kro­a­ti­en har ana­ly­se­rat ke­ra­mik­frag­ment från två ne­o­li­tis­ka plat­ser på den dal­ma­tis­ka kus­ten på jakt ef­ter spår av in­ne­hål­let i kär­len. Ar­ke­o­lo­gis­ka da­ta vi­sar att män­ni­skor har od­lat grö­dor och hål­lit bo­skap i om­rå­det i un­ge­fär 8 000 år.

En av de ti­di­gas­te ke­ra­mik­for­mer­na i om­rå­det är ler­gods med enk­la snäckskals­li­ka möns­ter. Se­dan ti­di­ga­re har man kun­nat vi­sa att des­sa kärl har in­ne­hål­lit mjölk. Mjölk­pro­duk­ter var allt­så en del av den ne­o­li­tis­ka di­e­ten.

En an­nan typ av ke­ra­mik är run­da kärl med små föt­ter, så kal­la­de rhy­ta. Så­da­na har in­te ba­ra an­vänts för mjölk, ut­an ock­så för jäs­ta mjölk­pro­duk­ter, som ost och yog­hurt.

Där fanns ock­så ke­ra­mik­skär­vor med hål, som kan ha an­vänts för att gö­ra ost. Tre av fy­ra så­da­na såll som ana­ly­se­ra­des vi­sa­de sig ha an­vänts i det­ta syf­te. Ost­till­verk­ning är till­räck­ligt vik­tigt för att man ska till­ver­ka nytt köks­gods, skri­ver fors­kar­na.

Kol-14-da­te­ring av frön och ben i om­giv­ning­en ty­der på att sål­len och rhy­ta är om­kring 7 200 år gam­la. De är där­med någ­ra av de älds­ta be­kräf­ta­de ost­kär­len i värl­den.

Att gö­ra ost av mjölk sän­ker lak­tos­hal­ten. På så sätt kan även lak­to­sin­to­le­ran­ta till­go­do­gö­ra sig mjölk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.