Åt­ta­å­ring fann järn­ål­ders­svärd på grunt vat­ten

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

TORKANS FÖLJDER. I som­ras gjor­des ett spek­ta­ku­lärt fynd i sjön Vid­ös­tern som lig­ger i Små­land. 8-åri­ga Sa­ga Va­ne­cek tram­pa­de på vad hon trod­de var en pin­ne en bit ut i vatt­net in­till en bad­plats. Sa­gas pap­pa höll på att sät­ta ut bo­jar som skul­le var­na för det far­ligt lå­ga vatt­net i sjön till följd av tor­kan, och Sa­ga var all­de­les i när­he­ten.

”Jag kän­de nå­got med han­den och trod­de det var en pin­ne. När jag lyf­te upp det ha­de den ett li­tet hand­tag och jag skrek till pap­pa att jag ha­de hit­tat ett svärd”, be­rät­ta­de hon för Värnamo Ny­he­ter.

Sa­gas fa­milj kon­tak­ta­de ar­ke­o­log An­nie Rosén vid Jön­kö­pings läns mu­se­um som snabbt kun­de kon­sta­te­ra att det var ett märk­vär­digt fynd.

Svär­det är 85 cen­ti­me­ter långt och ovan­ligt väl­be­va­rat med bland an­nat svärds­ski­da av trä och lä­der. Det har pre­li­mi­närt be­dömts va­ra från järn­ål­dern, det vill sä­ga minst tu­sen år, kans­ke till och med 1 500 år gam­malt. Det låg på ba­ra en halv­me­ters djup. När plat­sen un­der­sök­tes gjor­des yt­ter­li­ga­re för­hi­sto­ris­ka fynd, bland an­nat ett dräktsmyc­ke från 300–400-ta­len.

Jön­kö­pings läns mu­se­um, Läns­sty­rel­sen i Jön­kö­pings län och med­lem­mar i Sve­ri­ges me­tall­sö­kar­för­e­ning har sökt i om­rå­det för att få klar­het i om det är gra­var som ero­de­rat ut i sjön, of­fer­fynd i vat­ten el­ler tap­pa­de fö­re­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.