Rän­der­na går ald­rig ur

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

RANDIGT. Ran­di­ga strum­por tycks vi män­ni­skor ha gil­lat i al­la ti­der. Fors­ka­re vid Bri­tish mu­se­um i Lon­don har an­vänt sig av mul­ti­spek­tral tek­nik för att ana­ly­se­ra en ran­dig barn­strum­pa. Den är gjord av ull och lin­ne och hit­ta­des i den ro­mers­ka sta­den An­ti­no­po­lis i Egyp­ten. Den har da­te­rats till ti­den mel­lan 300 och 400. Strum­pan har fun­nits på Bri­tish mu­se­um se­dan 1914, och till­verk­nings­me­to­den be­skrivs som nål­bind­ning, ett slags virk­ning.

Fär­ger­na vi­sa­de sig va­ra tra­di­tio­nel­la växt­fär­ger: krapprött, vej­de­blått och färgre­se­da (gult). Det gick även att ur­skil­ja de tek­ni­ker som har an­vänts för att blan­da fär­ger­na: dels att tvin­na sam­man fib­rer som har fär­gats se­pa­rat, dels fle­ra färg­bad till sam­ma garn.

Näs­tan 40 år ef­ter upp­täck­ten av Kro­nan ut­an­för syd­öst­ra Ölands kust fort­sät­ter dy­kar­na att fin­na fö­re­mål på re­gal­skep­pet. Vid årets dyk­ning­ar hit­ta­de man en krut­tun­na med skep­pets namn in­ristat samt sil­ver­mynt, del av en mast­fot och del av en ka­nonla­vett. Ett tret­ti­o­tal per­so­ner har ar­be­tat med dyk­ning­ar­na i år. Kro­nan sjönk den 1 ju­ni 1676 un­der en drabb­ning mel­lan den svens­ka och dansk-hol­länds­ka flot­tan. 800 man dog när skep­pet sjönk.

Strum­pan i in­fra­rött ljus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.