Sky­ter ming­la­de på stäp­pen

De sky­tis­ka no­ma­der­na, som lev­de un­der an­ti­ken, upp­vi­sar så stor ge­ne­tisk va­ri­a­tion att de san­no­likt as­si­mi­le­ra­de and­ra folk.

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

BLANDAT. Om­rå­det kring Svar­ta ha­vet do­mi­ne­ra­des för över 2 000 år se­dan av sky­ter­na. Den gre­kis­ke histo­ri­kern He­ro­do­tos be­skrev dem som skick­li­ga ryt­ta­re och båg­skyt­tar. Men av allt att dö­ma be­stod de av oli­ka folk­grup­per som blandat sig med varand­ra. Det fram­går av en ny stu­die som ar­ke­o­lo­ger vid Stock­holms uni­ver­si­tet ge­nom­fört, där dna från 35 in­di­vi­der ana­ly­se­ra­des. Des­sa till­hör­de folk­grup­per­na kim­me­ri­er, sky­ter, sar­ma­ter el­ler srub­naya. De fy­ra grup­per­na lev­de un­der an­ti­ken på stäp­per­na norr om Svar­ta och Kaspis­ka ha­ven. De var hu­vud­sak­li­gen no­ma­der och ta­la­de san­no­likt in­doeu­ro­pe­is­ka språk.

– Ut­i­från de­ras be­grav­nings­se­der har vi kun­nat dra slut­sat­ser om vil­ken ma­te­ri­ell kul­tur de till­hört, sä­ger An­ders Göt­her­ström, pro­fes­sor vid In­sti­tu­tio­nen för ar­ke­o­lo­gi och an­ti­kens kul­tur vid Stock­holms uni­ver­si­tet och med­för­fat­ta­re till stu­di­en.

Re­sul­ta­ten vi­sar på en bred ge­ne­tisk va­ri­a­tion i någ­ra av des­sa grup­per. Det finns en viss lo­kal kon­ti­nu­i­tet, men det till­kom­mer ock­så ge­ne­tisk va­ri­a­tion ös­ter­i­från, kans­ke från öst­ra Cen­tra­la­si­en.

– Man kan tän­ka sig att sky­ter­na kom där­i­från, men vi är än­nu in­te helt säk­ra på det­ta, sä­ger An­ders Göt­her­ström.

– Den ge­ne­tis­ka va­ri­a­tio­nen bland sky­ter­na var fan­tas­tiskt stor, fort­sät­ter han. De spred sig över ett om­rå­de med stor ge­ne­tisk sprid­ning, så jag tror man kan ta­la om ett slags as­si­mi­le­ring av oli­ka grup­per. Man kun­de bli skyt, helt en­kelt, även om man ha­de ett an­nat ur­sprung. Kans­ke kan man ta­la om be­teck­ning­en skyt som en i förs­ta hand po­li­tisk iden­ti­tet.

Ex­akt hur as­si­mi­le­ring­en gått till vet fors­kar­na än­nu in­te.

– Kans­ke var den bå­de fri­vil­lig och ofri­vil­lig, sä­ger An­ders Göt­her­ström.

An­ti­kens sky­ter, som en ano­nym teck­na­re fö­re­ställ­de sig dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.