Ro­ma­pro­jek­tet

Populär Arkeologi - - Roma -

Ro­ma­pro­jek­tet leds av Got­lands mu­se­um. I led­nings­grup­pen finns re­pre­sen­tan­ter för Uppsa­la och Stock­holms uni­ver­si­tet samt fri­ståen­de fors­ka­re. Ro­ma­pro­jek­tet har fi­nan­si­e­rats med bi­drag från Gun­nar Ek­ströms stif­tel­se för nu­mis­ma­tisk forsk­ning, Hel­ge Ax:son Jon­sons stif­tel­se, Mag­nus Berg­valls stif­tel­se, Sven Svens­sons stif­tel­se, Säll­ska­pet DBW:S stif­tel­se samt Wil­hel­mi­na von Hallwyls Got­lands­fond.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.