De got­länds­ka ting­en

Populär Arkeologi - - Roma -

Det me­del­ti­da Got­land var or­ga­ni­se­rat i ting, där ju­ri­dis­ka och po­li­tis­ka be­slut fat­ta­des och små och sto­ra kon­flik­ter lös­tes. Sam­häl­let do­mi­ne­ra­des av den jord­ä­gan­de bon­de­klas­sen. Nå­got fräl­se fanns in­te men i stäl­let en grupp stor­bön­der. Sam­ma struk­tur tycks ha va­rit rå­dan­de även un­der vi­kin­ga­ti­den (ca 800–1050). Se­den att or­ga­ni­se­ra sig i ting ha­de Got­land ge­men­samt med and­ra folk i nor­ra Eu­ro­pa. Vår kun­skap om ting­en har dock va­rit be­grän­sad. Det vi vet är att Got­land i äld­re ti­der va­rit in­de­lat i lo­ka­la ting, tre­dingsting, set­tingsting och det över­gri­pan­de ting­et för he­la ön, Gutnaltinget. Om det­ta be­rät­tar Gu­ta­la­gen och även Gu­ta­sa­gan, som åt­föl­jer la­gen. Gu­ta­la­gen an­ses va­ra ned­teck­nad på 1220-ta­let. Vid det högs­ta ting­et, Gu­ta­sa­gans Gut­nal þing, fat­ta­des be­slut som rör­de he­la Got­land. Här sam­la­des man var­je år någ­ra da­gar ef­ter mid­som­mar. Set­tingsting­en tycks ha va­rit av mind­re be­slu­tan­de och mer ad­mi­nist­ra­tiv be­ty­del­se, me­dan tre­dingsting­en an­ses ha haft ett för­kris­tet ur­sprung även om de se­na­re i histo­ri­en främst va­rit kopp­la­de till kyr­kan. Gu­ta­la­gen näm­ner in­te hur många de lo­ka­la ting­en var el­ler var plat­ser­na låg, in­te ens den för Gutnaltinget anges.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.