Väs­ter­länds­ka mynt

Populär Arkeologi - - Roma - Ee­va Jonsson

Un­der se­na­re de­len av vi­kin­ga­ti­den bör­ja­de mynt, som in­te läng­re var gång­ba­ra i Väs­teu­ro­pa, ex­por­te­ras ef­ter sil­ver­vär­det i han­del med Skan­di­na­vi­en. Vid Ro­ma klos­ter har hit­tills 57 tys­ka, två eng­els­ka, ett danskt och ett svenskt mynt hit­tats, 40 av des­sa i Guldå­kern.

Fö­re 900-ta­lets slut för­des myc­ket få tys­ka och eng­els­ka mynt till Skan­di­na­vi­en. Sex tys­ka mynt vid Ro­ma klos­ter från Köln/fri­es­land re­spek­ti­ve Mag­de­burg är präg­la­de vid el­ler strax ef­ter mit­ten av 900-ta­let, vil­ket är ovan­ligt många för att va­ra så ti­digt. De har tro­li­gen kom­mit till Got­land strax ef­ter att de präg­la­des. Verk­sam­he­ten på Guldå­kern mås­te ha va­rit myc­ket ak­tiv re­dan då. Den vi­kin­ga­ti­da myntin­för­seln upp­hör­de in­te för­rän på 1140-ta­let, men vid Ro­ma klos­ter är mynt­fyn­den från mit­ten av 1000-ta­let dra­ma­tiskt myc­ket fär­re. Minst 16 av de 34 be­stäm­ba­ra tys­ka myn­ten är präg­la­de fö­re 1025. Det är osä­kert när ak­ti­vi­te­ter­na flyt­tar från Guldå­kern, men det sker un­der se­na­re de­len av vi­kin­ga­ti­den.

De eng­els­ka myn­ten är ba­ra två, präg­la­de un­der kung Æt­hel­red II, 978–1016. Ti­di­ga­re forsk­ning har an­sett att eng­els­ka mynt­fynd i Skan­di­na­vi­en i hu­vud­sak var res­ter av da­nagäl­der­na – lö­sen­sum­mor som eng­els­män­nen be­ta­la­de för att slip­pa härj­ning­ar. Men en­ligt ny­a­re forsk­ning kom de fles­ta till Sve­ri­ge ge­nom han­del.

De vik­ti­gas­te han­dels­stä­der­na i Eu­ro­pa låg i Rhen-el­be-om­rå­det, där myn­ten från Tyskland blan­da­des med dem från Eng­land in­nan de an­län­de till de nor­dis­ka län­der­na.

Ovan: Ot­to-adel­heid-pfen­nig präg­lat i Gos­lar, Tyskland 983/990–1025. 19 mm i di­a­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.