Ro­mers­ka de­na­rer

Populär Arkeologi - - Roma - Lennart Lind

Hit­tills har 56 ro­mers­ka sil­ver­mynt, de­na­rer, från förs­ta och and­ra år­hund­ra­det hit­tats vid Ro­ma klos­ter.

De­na­ren var det vik­ti­gas­te sil­ver­myn­tet i ro­mar­ri­ket och präg­la­des i om­kring 450 år, från cir­ka 212 f.kr. till cir­ka år 238. Un­der förs­ta och and­ra år­hund­ra­det e.kr. i enor­ma mäng­der, ti­o­tals mil­jo­ner var­je år. En ro­mersk kej­sa­re gav ut mynt för att be­ta­la si­na ut­gif­ter, in­te för att un­der­lät­ta han­dels­trans­ak­tio­ner. Fram­för allt var de­na­ren av­sedd som lön till sol­da­ter­na.

Myn­tens fö­re­komst ut­an­för ro­merskt om­rå­de mås­te ha sin sär­skil­da för­kla­ring. Tro­li­gen kom de till Got­land så sent som på 300-ta­let. De­na­rer­na där är nor­malt myc­ket slit­na och tros där­för ha cir­ku­le­rat un­der myc­ket lång tid, an­tag­li­gen i Ukraina och Po­len, in­nan de kom hit. De är där­för of­ta svå­ra att tids­be­stäm­ma.

I Sve­ri­ge har man sam­man­lagt hit­tat fler än 8 000 de­na­rer, varav näs­tan 7 000 på Got­land. Mynt från fynd på Öland och svens­ka fast­lan­det är van­li­gen i myc­ket bätt­re skick. De fles­ta myn­ten in­går i skat­ter, varav den störs­ta, från Sin­dar­ve i Hem­se soc­ken på Got­land, in­ne­höll 1 500 mynt.

De 56 de­na­rer­na från Ro­ma klos­ter har hit­tats ut­sprid­da på två myc­ket sto­ra se­pa­ra­ta om­rå­den. Det är den störs­ta an­sam­ling­en av lös­fynd på Got­land. Den en­da mot­sva­rig­he­ten i Sve­ri­ge är de 75 de­na­rer­na från cen­tral­or­ten Upp­åk­ra i Skå­ne.

Det ex­tremt sto­ra an­ta­let de­na­rer i Ro­ma klos­ter pe­kar på en om­fat­tan­de ak­ti­vi­tet re­dan på 300-ta­let.

De­nar med por­trätt av kej­sa­rin­nan Faus­ti­na d.ä., Rom 141–161. 17 mm i di­a­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.