Isla­mis­ka dirh­dir­ha­mer

Populär Arkeologi - - Roma - Vi­acheslav Ku­les­hov

Cir­ka år 800 bör­ja­de han­dels­män­nen för­vär­va sto­ra mäng­der isla­mis­ka dir­ha­mer av näs­tan rent sil­ver i Ryss­land. En dir­ham väger två till tre gång­er så myc­ket som ett väs­teu­ro­pe­iskt mynt och vär­de­ras i dag till cir­ka 300 kro­nor. Vid Ro­ma klos­ter har 346 isla­mis­ka mynt hit­tats, varav 285 i Guldå­kern; det älds­ta är präg­lat om­kring 710 och det yngs­ta om­kring 980. Dir­ha­mer­na präg­la­des un­der fle­ra dy­nasti­er. Den umayy­a­dis­ka och den ab­ba­si­dis­ka av­lös­te varand­ra och styr­de över he­la ka­li­fa­tet, me­dan den tred­je, den sama­ni­dis­ka, ba­ra styr­de längst i ös­ter. Vid Ro­ma klos­ter do­mi­ne­rar de två se­na­re dy­nasti­er­nas mynt.

Cir­ka 85 000 dir­ha­mer har hit­tats i Sve­ri­ge, varav två tred­je­de­lar på Got­land, an­tag­li­gen ba­ra en bråk­del av dem som för­des in. Var­je år hit­tas nya mynt över he­la Nor­deu­ro­pa. Myn­ten väg­des, ef­tersom vik­ten be­stäm­de vär­det. Vid Ro­ma klos­ter har man hit­tat fle­ra hund­ra vikt­lod. Sil­ver­hal­ten var 85–90 pro­cent, men när den sänk­tes kraf­tigt i bör­jan av 950-ta­let upp­hör­de in­för­seln näs­tan helt. I de got­länds­ka skat­ter­na finns främst he­la mynt; en­sta­ka fynd är mest frag­ment. Att dir­ha­mer­na bröts el­ler klipp­tes sön­der ty­der på att de an­vän­des vid mind­re trans­ak­tio­ner. Att frag­men­ten är ovan­ligt många vid Ro­ma klos­ter kan dock be­ro på plund­ring. De fles­ta sdir­ha­mer­na har hit­tats ut­sprid­da över två om­rå­den och kom­mer in­te från stör­re skat­ter. En­sta­ka dir­ha­mer kan hit­tas i hus­res­ter. Vid Ro­ma klos­ter är de för många för att det ska va­ra frå­ga om mynt från van­li­ga går­dar.

Präg­lat för Ab­ba­sid­dy­nastins gu­ver­nör i Ta­ba­ris­tan, Sa`id b. Da`laj, år 776/ 7. 24 mm i di­a­me­ter.Ne­dan: Präg­lat för är­ke­bis­kop Her­mann 1073-1090 i Metz. 18 mm i di­a­me­ter.

Präg­lat i ka­li­fa­tet för Sa­ma­nid­dy­nastins Nasr b. Ah­mad, myntort al-khut­tal år 924/5. 29 mm i di­a­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.