Sö­ka­ren som kom in från ky­lan – och åk­te ut igen

KÄR HOBBY. Pri­vat­per­so­ners an­vänd­ning av me­tall­sö­ka­re har skju­tit i höj­den se­dan riks­da­gen häv­de för­bu­det 2013. Men se­dan en hög av­gift in­förts har läns­sty­rel­ser­na in­te kun­nat han­te­ra stört­flo­den av an­sök­ning­ar.

Populär Arkeologi - - Roma - AV MATS KARLS­SON

När riks­da­gen häv­de me­tall­sö­kar­för­bu­det öka­de pri­vat­per­so­ners an­sök­ning­ar om till­stånd på någ­ra år från ett par hund­ra till över 2 000 om året. Ti­di­ga­re kun­de man få dis­pens, men nu är det tillå­tet att gå med me­tall­sö­ka­re ba­ra man in­te sö­ker forn­fynd el­ler nä­ra en forn­läm­ning. Hob­by­sö­kar­nas or­ga­ni­sa­tion Sve­ri­ges me­tall­sö­kar­för­e­ning, SMF, fick fle­ra hund­ra nya med­lem­mar på kort tid.

Var­je an­sö­kan kräv­de en ut­red­ning i ar­kiv och and­ra käl­lor av huruvi­da det fanns ex­i­ste­ran­de – el­ler tänk­ba­ra – forn­läm­ning­ar i om­rå­det. Ar­bets­bör­dan för läns­sty­rel­ser­nas få hand­läg­ga­re på om­rå­det blev enorm. Vid se­nas­te års­skif­tet in­för­des där­för en an­sök­nings­av­gift på 700 kro­nor, som skul­le va­ra känn­bar ut­an att omöj­lig­gö­ra ama­tör­sö­kar­nas hobby.

Men an­ta­let an­sök­ning­ar har stört­dykt och SMF har tap­pat hälf­ten av med­lem­mar­na. Ett dråpslag mot möj­lig­he­ter­na att lag­ligt ut­ö­va hob­byn, an­ser SMF:S ord­fö­ran­de Rob­bin Ask.

– EU kräv­de änd­rad lag­stift­ning, men det en­da som hän­de var att man byt­te ut or­det dis­pens mot an­sö­kan. I prak­ti­ken har ing­et för­änd­rats, sä­ger han.

– In­tres­set för hob­byn ökar fort­fa­ran­de. De fles­ta bör­jar med att le­ta på bad­strän­der. De är i sam­hälls­nyt­tans tjänst och ren­sar bort en­gångs­gril­lar och flask­skär­vor med kap­sy­ler. De är de sto­ra för­lo­rar­na, de som in­te är med i ar­ke­o­lo­gin.

En an­sö­kan är

nu ett dyrt lot­te­ri, an­ser SMF. Be­slut kan drö­ja ett halv­år och be­döm­ning­ar om lämp­ligt av­stånd till forn­läm­ning, be­slu­tets gil­tig­hets­tid med me­ra va­ri­e­rar stort mel­lan oli­ka län. Hal­land, Skå­ne och Ös­ter­göt­land har en för­enklad an­sö­kan för den som vill le­ta på strän­der som för­kla­rats fria från forn­läm­ning­ar. And­ra län har mer in­veck­la­de blan­ket­ter och han­te­ring.

Mer er­far­na ama­tö­rer, som drivs av ett hi­sto­riskt in­tres­se, blir hell­re med­lem­mar i en dansk för­e­ning. I Dan­mark och Nor­ge är reg­ler­na mer li­be­ra­la. Och far man till Stor­bri­tan­ni­en på en sö­kar­helg med lo­ka­la ama­tö­rer hit­tar man ga­ran­te­rat ro­mers­ka mynt, en­ligt Rob­bin Ask.

Än­nu fler väl­jer att kring­gå la­gen och sö­ka i hem­lig­het, vil­ket SMF var­na­de för i sitt re­missvar när av­gif­ten fö­reslogs. Nu är det re­na ”vil­da väs­tern”, upp­ger fle­ra käl­lor. Det är lätt att kö­pa en de­tek­tor på nä­tet och ama­tö­rer­nas ma­skin­park är of­ta be­tyd­ligt mo­der­na­re – och stör­re – än länsmu­se­er­nas och läns­sty­rel­ser­nas.

En pri­vat­per­sons

chans att lag­ligt sö­ka ef­ter forn­fynd lig­ger i sam­ar­be­te med ar­ke­o­lo­ger, mu­se­er och fors­ka­re vid ar­ke­o­lo­gis­ka in­sti­tu­tio­ner. Där är de­ras kom­pe­tens bäst till nyt­ta för sam­häl­let, an­ser ama­tö­rer­na.

Örebro läns mu­se­um och läns­sty­rel­se ge­nom­för­de i fjol ett pi­lot­pro­jekt i sam­ar­be­te med SMF och Rik­san­tik­va­rieäm­be­tet, RAÄ, som råd­gi­van­de in­stans. Ett tju­go­tal Smf-med­lem­mar var med och sök­te på tre ut­val­da plat­ser där mu­se­et vil­le föl­ja upp

ett äld­re skatt­fynd el­ler få ökad kun­skap om forn­fynd i åker­mark kring en forn­läm­ning. Det gick över för­vän­tan och en mängd in­tres­san­ta fynd gjor­des.

– Det bör­ja­de med en ut­bild­nings­dag om lag­stift­ning och sy­nen på kul­turmil­jö­vård. Vi fick ru­tor på 50 x 50 me­ter att sö­ka av, och sist fri sök­ning. En höjd­punkt var att en av da­gar­na var Ar­ke­o­lo­gi­da­gen, då all­män­he­ten fick se vil­ka fynd vi ha­de gjort da­gen in­nan, sä­ger Frank Le­ve­rin, som ock­så sit­ter i SMF:S sty­rel­se.

Al­la in­blan­da­de är

eni­ga om att pro­jek­tet föll myc­ket väl ut och att det be­hövs mer di­a­log.

– Ama­tö­rer­na får chan­sen att sö­ka på plat­ser där de in­te får gå an­nars, och vi får hjälp att öka vår kun­skap. Vi är må­na om god kon­takt med ama­tö­rer­na så att de kom­mer till oss och vi­sar upp fynd även från and­ra plat­ser, där de fått till­stånd att sö­ka, sä­ger ar­ke­o­lo­gen Mar­tin Ed­lund på Örebro läns mu­se­um som led­de un­der­sök­ning­ar­na.

Lik­nan­de för­sök, i mind­re ska­la, gjor­des i Jön­kö­pings län och på Orust. Örebro läns mu­se­um vill gö­ra nya sök­ning­ar men mås­te först do­ku­men­te­ra och kon­ser­ve­ra de fynd som gjorts.

Am­bi­tio­nen i RAÄ:S fö­re­skrift, ”att möj­lig­gö­ra an­vänd­ning av me­tall­sö­ka­re ut­an att ska­da forn­läm­ning­ar och forn­fynd”, upp­nås in­te. En ut­vär­de­ring från RAÄ för­ra hös­ten ger bå­de myn­dig­he­ter och ama­tö­rer rätt i sin kri­tik. Ar­bets­bör­dan på läns­sty­rel­ser­na var orim­lig tills av­gif­ten in­för­des och ama­tö­rer­nas en­ga­ge­mang och kun­skap tas in­te till va­ra.

– Öre­bros för­sök har in­te ska­pat nå­got jord­skred. Jag gis­sar att läns­sty­rel­ser­na av­vak­tar att det nya re­gel­ver­ket ska sät­ta sig. Men det hand­lar ock­så om peng­ar, möj­lig­he­ter­na att ta till va­ra al­la fynd och kon­ser­ve­ra dem, sä­ger Lars Lun­dqvist på RAÄ som gjor­de ut­vär­de­ring­en.

– Om man dri­ver forsk­nings­ba­se­ra­de un­der­sök­ning­ar kan ama­tö­rer­na va­ra en vik­tig del.

Men re­sur­ser­na är of­ta små i forsk­nings­gräv­ning­ar. I ex­plo­a­te­rings­gräv­ning­ar har ama­tö­rer an­li­tats, men än­nu in­te i stör­re ska­la.

En upp­da­te­ring av Rik­san­tik­va­rieäm­be­tets fö­re­skrift om vill­kor för an­vänd­ning­en lig­ger i stöpsle­ven, men vän­tas in­te för­änd­ra den sto­ra bil­den. Att man in­te får sö­ka vid forn­läm­ning­ar och att det ska fin­nas en av­gift har riks­da­gen be­slu­tat, på­pe­kar RAÄ:S ju­ris­ter.

”In­tres­set för hob­byn ökar fort­fa­ran­de. De fles­ta bör­jar med att le­ta på bad­strän­der.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.