Reg­ler för me­tall­sö­ka­re

Populär Arkeologi - - Roma -

An­vänd­ning av me­tall­sö­ka­re – in­te in­ne­hav – var för­bju­den för all­män­he­ten till års­skif­tet 2013/14. Då änd­ra­des la­gen på upp­ma­ning av Eu-kom­mis­sio­nen, som fått in en an­mä­lan från hob­by­sö­ka­re. För­bu­det ut­gjor­de ”ett omo­ti­ve­rat han­dels­hin­der mot im­port av me­tall­sö­ka­re”, kon­sta­te­ra­de kom­mis­sio­nen. Kul­turmil­jö­la­gen änd­ra­des. Pa­ra­gra­fer­na 18–20 som slår fast ra­mar­na in­ne­bär nu: 18 § Me­tall­sö­ka­re får en­bart an­vän­das med till­stånd. Den får in­te an­vän­das vid forn­läm­ning­ar. Rik­san­tik­va­rieäm­be­tet, ar­ke­o­lo­ger och and­ra yr­kes­sö­ka­re be­hö­ver in­te till­stånd, in­te hel­ler mi­li­tä­ren el­ler and­ra myn­dig­he­ter som in­te sö­ker forn­fynd. 19 § Till­stånd ges ba­ra om man an­ting­en in­te sö­ker forn­fynd el­ler om man gör det i ”ve­ten­skap­lig sök­ning hos det all­män­na”. Till­stånd får ges med ”vill­kor som är nöd­vän­di­ga” för att för­hind­ra otillå­ten an­vänd­ning. 20 § Läns­sty­rel­sen prö­var frå­gor om till­stånd att an­vän­da me­tall­sö­ka­re. Re­ge­ring el­ler ut­sedd myn­dig­het ut­fär­dar fö­re­skrif­ter om av­gif­ter för an­sö­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.