Iso­to­pa­na­lys

Populär Arkeologi - - Asbest I Museimagasin -

Le­ror och bergar­ter från oli­ka om­rå­den har oli­ka ke­mis­ka av­tryck. Ge­nom att ana­ly­se­ra ma­te­ri­a­let i en mas­spekt­ro­me­ter får man re­da på hal­ter­na av ett ti­o­tal oor­ga­nis­ka spåräm­nen. De pro­ver som har likar­tad sam­man­sätt­ning har där­med sam­ma ur­sprung el­ler be­står av sam­ma typ av geo­lo­giskt ma­te­ri­al. Någ­ra av grun­däm­ne­na som ana­ly­se­ras är kal­ci­um, stron­ti­um, lan­tan och natri­um. Ana­lys­me­to­den an­vänds i dag fram­för allt för be­stäm­ma ur­sprung­et på ke­ra­mik­kärl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.