My­ter­nas etrus­ker i di­a­log med an­ti­ken

Populär Arkeologi - - Resa -

Bar­bro San­til­lo Fri­zell är pro­fes­sor eme­ri­tus i an­ti­kens kul­tur och sam­hälls­liv. Hon har skri­vit en rad ini­ti­e­ra­de fack­lit­te­rä­ra böc­ker om an­ti­ka kul­tu­rer i om­rå­det kring Me­del­ha­vet. Un­der tolv år tjänst­gjor­de hon som di­rek­tör på Svens­ka in­sti­tu­tet i Rom och hon har del­ta­git i ota­li­ga ex­kur­sio­ner i det etrus­kis­ka land­ska­pet norr om Rom, i pro­vin­sen Vi­ter­bo, som grän­sar till re­gi­o­ner­na Tosca­na och Um­bri­en. Tosca­na här­rör från la­ti­nets Tusci, ett av ro­mar­nas namn på etrus­ker­na, och på 200-ta­let var Tuscia of­fi­ci­ellt namn på om­rå­det.

Be­näm­ning­en Tuscia är le­van­de, in­te minst in­om tu­rist­nä­ring­en och jord­bru­ket, där ho­tell, re­stau­rang­er, vi­ner, oliv­ol­jor och vild­svins­kor­var kryd­das med etrus­kis­ka ord. My­ter­nas etrus­ker ger en bred bild av sö­kan­det ef­ter den etrus­kis­ka kul­tu­ren ge­nom ti­der­na. Från grand tour-re­se­nä­rer­na un­der 1700-ta­let, där det var på mo­det att bil­da sig in­om klas­sisk kul­tur, till grav­plund­ra­re, ar­ke­o­lo­ger, konst­sam­la­re och för­fat­ta­re.

En för­ut­sätt­ning för boken är det ri­ka bild­ma­te­ri­a­let. På någ­ra av fres­ker­na ses kvin­nor del­ta i ban­ket­ter på sam­ma vill­kor som män, vil­ket in­te var fal­let i det sam­ti­da Gre­kland fle­ra hund­ra år fö­re vår ti­de­räk­nings bör­jan. En an­nan fresk av­bil­dar en ti­dig form av bru­tal djur­hets­ning mot män­ni­ska, som se­na­re ut­veck­la­des till ett bi­sarrt folk­nö­je av ro­mar­na.

Dess­utom en rad nu­ti­da vack­ra fo­to­gra­fi­er från Vi­ter­bo­pro­vin­sen, tag­na av för­fat­ta­ren själv, som vi­sar hur land­ska­pet och be­byg­gel­sen har för­änd­rats och ser ut i dag. Det sto­ra hi­sto­ris­ka kun­nan­det var­vas med re­flek­tio­ner och per­son­li­ga iakt­ta­gel­ser och min­nen.

Det märks att för­fat­ta­ren har vis­tats myc­ket i om­rå­det och själv har bli­vit en tråd i den etrus­kis­ka vä­ven. Det­ta är en bok som varmt re­kom­men­de­ras al­la som in­tres­se­rar sig för an­ti­ka kul­tu­rer och de­ras di­a­log med sam­häl­let ge­nom ti­der­na och in­te minst med sam­ti­den.

My­ter­nas etrus­ker – ur­sprung, fri­het, un­der­gång Bar­bro San­til­lo Fri­zell Carls­son bok­för­lag

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.