Björ­nen so­ver och snar­kar

Rädda Djuren - - Minifokus -

Björ­nen är kanske det dju­ret du först tän­ker på när du hör om djur som so­ver he­la vin­tern. Re­dan un­der som­ma­ren för­be­re­der björ­nar­na sig för att gå i ide. Det gör de ge­nom att äta jät­te­myc­ket.

När se­dan hös­ten kom­mer så bör­jar björ­nar­na ta det mer och mer lugnt. Ju kal­la­re och mörkare det blir, desto slö­a­re blir björ­nar­na. Ky­lan och mörk­ret av­gör när björ­nar­na går i ide och hur länge de so­ver, de kan so­va i upp till åt­ta må­na­der!

Björ­nar grä­ver gär­na sitt ide in un­der ste­nar el­ler an­nat brå­te så att de är skyd­da­de. Un­der de förs­ta två vec­kor­na i idet sjun­ker hjärt­fre­kven­sen hos björ­nen, det be­ty­der att hjär­tat går från att slå 40-50 slag i mi­nu­ten till ba­ra 10 slag i mi­nu­ten. Äm­nes­om­sätt­ning­en sjun­ker ock­så, med he­la 50 pro­cent. Det be­ty­der att det tar läng­re tid för krop­pen att ta hand om all mat som björ­nen har ätit, så att ma­ten räc­ker läng­re.

Men björ­nar­nas vin­ter­vi­la är ing­en rik­tig dva­la, om det är li­te var­ma­re en dag un­der vin­tern så vak­nar de of­ta till och ibland är de ock­så up­pe och rör på sig. Dess­utom föds björ­nung­ar­na i idet i bör­jan av året. Det är prak­tiskt att fö­da ung­ar­na i idet ef­tersom att de är skyd­da­de från fa­ra där. De har ock­så gott om tid på sig att äta upp sig och bli star­ka i lugn och ro in­nan de mö­ter värl­den.

Viss­te du att näs­tan al­la björ­nar snar­kar un­der vin­ter­vi­lan? Så lyss­na noga ef­ter snark­ning­ar om du är ute i sko­gen i vin­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.