Bin vär­mer varand­ra

Rädda Djuren - - Minifokus -

Hos ho­nungs­bi­et så över­vint­rar he­la sam­häl­let, bå­de drott­ning­en och ar­be­tar­na, i sin ku­pa. Ett bi­sam­häl­le kan näm­li­gen hål­la en tem­pe­ra­tur på 32-36 gra­der varmt oav­sett vad det är för ky­la el­ler vär­me ut­om­hus. När det är kallt så klum­par ar­be­tar­na ihop sig och bör­jar dar­ra, un­ge­fär som vi män­ni­skor gör när vi fry­ser. Då bil­das vär­me som hål­ler ku­pans tem­pe­ra­tur sta­dig. Om det istäl­let skul­le bli för varmt så sam­las ar­be­tar­na och fläk­tar med ving­ar­na i en viss rikt­ning som ska­par en ky­lan­de vind.

Un­der vin­tern när de över­vint­rar in­ne i ku­pan så äter de den ho­nung som de sam­lat ihop där­in­ne un­der som­ma­ren. Det är fak­tiskt där­för bin gör ho­nung he­la som­ma­ren, för att ha nå­got att äta på vin­tern.

Hos ge­ting­ar­na dä­re­mot är det ba­ra drott­ning­en som över­vint­rar, al­la and­ra ge­ting­ar dör fak­tiskt på hös­ten. Drott­ning­en över­ger då sin tom­ma ko­lo­ni och går in i en dva­la som kal­las di­a­pa­us. På vå­ren vak­nar drott­ning­en och läg­ger ägg, sen kläcks det nya ge­ting­ar som drott­ning­en bil­dar en ny ko­lo­ni med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.