Sö­ta bur­kar av pet­flas­kor

Rädda Djuren - - Minifokus - Fo­to & pys­sel: Ida Ahl­ström

Des­sa sö­ta bur­kar av pet­flas­kor kan du an­vän­da till mas­sor av oli­ka sa­ker. Till ex­em­pel som penn­ställ, tand­borst­mugg el­ler go­dis­skål. El­ler var­för in­te an­vän­da dem som kru­ka och plan­te­ra nå­got fint i dem?

Du väl­jer själv vad för djur du vill gö­ra, hur du klip­per ut öro­nen el­ler ögo­nen och må­lar flas­kan be­stäm­mer vil­ket djur det är. Kanske vill du gö­ra en ugg­la, en ka­nin el­ler en björn? El­ler en pan­da, en öd­la el­ler en få­gel?

Du be­hö­ver:

• Pet­flas­ka

• Akryl­färg

• Sax

• Pens­lar

1.

Välj en pet­flas­ka i la­gom stor­lek för hur stor burk du vill ha, det spe­lar ing­en roll vad det är för färg på flas­kan. Ta bort al­la eti­ket­ter, skölj ur flas­kan or­dent­ligt och tor­ka av den.

2.

Välj hur hög du vill att bur­ken ska va­ra, ri­ta runt flas­kan i den höj­den och ri­ta ock­så ögon el­ler öron.

3.

Klipp först av top­pen på flas­kan och klipp se­dan längs med lin­jen du har ri­tat. Det är li­te pil­ligt så ta hjälp av en vux­en om det be­hövs.

4.

Må­la flas­kan med akryl­färg. Må­la fle­ra la­ger och låt det tor­ka mel­lan.

5.

Må­la öron, ögon och nos. Må­la dit morr­hår el­ler an­nat om du vill, el­ler de­ko­re­ra med glit­ter­lim el­ler an­nat kul!

Tips!

Om du bor med djur som gil­lar gräs, an­vänd en burk till att plan­te­ra katt- el­ler gna­gar­gräs i. Per­fekt att ha un­der vin­tern när din djur­kom­pis sä­kert sak­nar grä­set! Du kan an­vän­da van­li­ga gräs­frön, men det finns ock­så spe­ci­el­la frön att kö­pa på till ex­em­pel zoo­af­fä­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.