Hjälp dju­ren i ky­lan

Rädda Djuren - - Minifokus - Text: Ca­mil­la Berg­vall

Ren­sa in­te bort skydd och mat

Många ren­sar och stä­dar i träd­går­den på hös­ten, men för dju­rens skull är det bra att lå­ta li­te va­ra kvar. Bär­ris och kvis­tar är vik­tig mat för många vil­da djur. Löv­hö­gar och and­ra hö­gar med gre­nar kan bli över­vint­ring för igel­kot­tar el­ler and­ra små­djur som so­ver un­der vin­tern. Du kan ock­så ska­pa eg­na skydd, så som att sät­ta upp hol­kar där fåg­lar­na kan ha över­natt­nings­bo­stä­der på vin­tern.

Ställ ut vat­ten

Många djur får i sig väts­ka från snö när det fi nns, men det är än­då bra att hjäl­pa till ge­nom att stäl­la ut en skål vat­ten i träd­går­den. Gär­na grunt så att det är lätt för små­fåg­lar att dric­ka av det. Se till att vatt­net in­te fry­ser, det kan du gö­ra ge­nom att vär­ma det li­te in­nan du stäl­ler ut det och by­ta of­ta. Det fi nns ock­så spe­ci­el­la vat­ten­bad att kö­pa som gör så att vatt­net in­te fry­ser.

Ma­ta fåg­lar och små­djur

Många djur kla­rar ky­lan ut­an pro­blem, men när det blir snö och kallt blir det ock­så svå­ra­re att hit­ta mat. Då kan vi män­ni­skor hjäl­pa dem! Att ma­ta fåg­lar och and­ra små­djur är en­kelt och ro­ligt, men det är vik­tigt att ma­ta med rätt mat. Man ska ab­so­lut ald­rig ma­ta med mög­lig mat, det kan va­ra livs­far­ligt! Salt el­ler krydd­stark mat ska man in­te hel­ler ge.

Bå­de fåg­lar, ek­or­rar och and­ra gna­ga­re tycker myc­ket om nöt­ter och frö­er. Van­li­ga osal­ta­de sol­ros­frön och jord­nöt­ter fun­ge­rar jät­te­bra att ma­ta med. Det fi nns ock­så fär­di­ga frö­bland­ning­ar och an­nat att kö­pa till fåg­lar.

Äpp­len är top­pen

Äpp­len är bra mat för många vil­da djur ef­tersom de in­ne­hål­ler myc­ket väts­ka. Men lägg dem in­te he­la på mar­ken för då tar of­ta sto­ra fåg­lar dem och fly­ger iväg så att det in­te blir nå­got kvar till and­ra. De­la istäl­let äpp­le­na i mind­re bi­tar och sprid ut dem, sätt dem på pin­nar el­ler häng upp dem i träd så kan till ex­em­pel rå­djur och mind­re fåg­lar kom­ma åt dem. De mins­ta fåg­lar­na vill gär­na ha äpp­let fi nhac­kat. Lägg ut li­te i ta­get så att det in­te hin­ner fry­sa.

Ställ ma­ten på en bra plats

Tänk på var du stäl­ler ut ma­ten och vatt­net. För mind­re fåg­lar, ek­or­rar och and­ra gna­ga­re kan kat­ter och rov­fåg­lar va­ra ett hot, så ha ma­ten nä­ra till ex­em­pel en bus­ke där små­dju­ren kan sö­ka skydd om de be­hö­ver. Ma­ta helst på sam­ma stäl­le he­la vin­tern så att dju­ren lär sig var ma­ten fi nns och kan kom­ma till­ba­ka.

Håll ex­tra koll

Bor du nä­ra na­tu­ren, så som vid skog el­ler sjö, så kan det va­ra bra att ha li­te ex­tra koll på vin­tern. Det har hänt att fåg­lar har fru­sit fast i isen el­ler att djur ska­dat sig på and­ra sätt. Om du hittar ett ska­dat vilt djur ska du all­tid kon­tak­ta en viltre­ha­bi­li­te­ra­re som kan hjäl­pa dig. Van­li­ga män­ni­skor ut­an rätt utbildning får in­te lov att ta hand om vil­da djur.

De djur som stan­nar i Sve­ri­ge un­der vin­tern och som in­te går i ide kan få det li­te svå­ra­re när det blir kallt ute. Det finns fle­ra sa­ker vi män­ni­skor kan gö­ra för att hjäl­pa dem li­te ex­tra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.