Gör din egen få­gel­mat!

Rädda Djuren - - Minifokus -

Få­gel­ma­ta­re av toarul­le

Du be­hö­ver:

• Toarul­lar

• Pin­nar, 2 styc­ken per toarul­le, ca 15-20 cm långa

• Få­gel­frön

• Jord­nöts­smör

• Snö­re

• Nå­got att gö­ra hål i toarul­len med, t.ex. en sax

Gör så­här: 1.

Gör två hål i ena än­den av toarul­len, en li­ten bit ner. Hå­len ska sit­ta mitte­mot varand­ra. Här ska snö­ret sät­tas fast se­dan.

2.

Vänd upp och ner på rul­len och gör fy­ra hål en li­ten bit ner i den and­ra än­den. De ska sit­ta mitte­mot varand­ra två och två. För­sök gö­ra två av hå­len li­te hög­re upp än de and­ra två så är det lät­ta­re att få in pin­nar­na som ska sit­ta här.

3.

Nu ska pin­nar­na som fåg­lar­na kan sit­ta på sät­tas fast. Tryck in pin­nar­na ge­nom hå­len du just gjort, så att var­je pin­ne går ge­nom ett av hå­len och ut ge­nom det mitte­mot. Ta det li­te för­sik­tigt så att du in­te gör sön­der hå­len. Pin­nar­na ska sit­ta som ett kors in­ne i rul­len och stic­ka ut li­ka myc­ket på al­la si­dor.

4.

Håll i rul­len längst ner un­der pin­nar­na och sme­ta på jord­nöts­smör på he­la rul­len ovan­för pin­nar­na, du kan an­vän­da bak­si­dan av en sked el­ler en smör­kniv t.ex. Tryck se­dan fast or­dent­ligt med få­gel­frön i jord­nöts­smö­ret runt he­la toarul­len, men ta det för­sik­tigt så att du in­te täc­ker igen hå­len där snö­ret ska sit­ta.

5.

Trä snö­ret ge­nom de två hå­len i top­pen av rul­len och knyt ihop det så att det blir en la­gom ög­la att hänga upp den med.

6.

Häng ut få­gel­ma­ta­ren i ett träd där fåg­lar­na kan sät­ta sig på pin­nar­na och äta av frö­na och jord­nöts­smö­ret. De kom­mer att bli su­pergla­da!

Talg­boll

Många fåg­lar tycker bätt­re om hem­ma­gjor­da talg­bol­lar än de man kö­per. Här är ett en­kelt re­cept på en hem­ma­gjord boll!

Du be­hö­ver:

• Ko­kos­fett

• Osal­ta­de nöt­ter och frö­er, du kan ock­så an­vän­da en fär­dig mix av få­gel­frön

• For­mar (T.ex. for­mar i si­li­kon, plast­mug­gar el­ler lik­nan­de) • Snö­re

Gör så­här: 1.

Smält ko­kos­fet­tet i en ka­strull.

2.

Ta av det från plat­tan och rör i nöt­ter och frö­er.

3.

Fyll for­mar­na med bland­ning­en.

4.

Gör ög­lor av snö­ret och tryck ner än­dar­na i sme­ten så att det blir en ög­la i var­je form. Låt se­dan allti­hop stå och stel­na. Det tar en li­ten stund, vill du att det ska gå snab­ba­re så ställ in for­mar­na i ky­len.

5.

Tryck ut bol­lar­na ur for­mar­na och häng ut dem i trä­den. Det blir en rik­tig fest för fåg­lar­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.