Tjocksvansma­kin so­ver i vär­men

Rädda Djuren - - Minifokus -

I den in­dis­ka oce­a­nen ut­an­för Afri­ka lig­ger en ö som he­ter Ma­da­gas­kar. Där le­ver tjocksvansma­kin som var­je år går i ide un­der sex-sju må­na­der på vin­tern, trots att den le­ver i ett tro­piskt kli­mat och det ald­rig blir kallt. Tjocksvansma­kin är en pri­mat som lik­nar en le­mur, fast den är myc­ket mind­re. Det är väl­digt ovan­ligt att dägg­djur går i ide när det är över 30 gra­der varmt på da­gar­na, men tjocksvansma­kin gör det än­då. Fors­ka­re tror att det kan va­ra för att den vill und­vi­ka pe­ri­o­den när det är väl­digt torrt där den bor. Den vak­nar näm­li­gen igen när tor­kan är över och det har bör­jat reg­na ibland igen.

Tjocksvansma­kin lag­rar fett i sin svans, som den le­ver på när den går i ide. Det är där­för svan­sen är så tjock. Det går fak­tiskt till och med att se att de­ras svan­sar blir tjoc­ka­re ju när­ma­re vin­tern kom­mer!

När de går i ide läg­ger de sig gär­na någ­ra styc­ken tätt ihop in­ne i ett hål i ett träd och så lig­ger de så till­sam­mans i fle­ra må­na­der och vi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.