Hum­lor som spe­lar golf?

Rädda Djuren - - Sidan 1 -

Ja, det är fak­tiskt sant att hum­lor kan lä­ra sig att spe­la golf! El­ler in­te så att de har pyt­tesmå golf­ba­nor där de går ut med golf­klub­bor och allt, men att put­ta i en boll i ett hål är de top­pen­bra på, för de är fak­tiskt smar­ta­re än vad många tror! Läs mer om det och om and­ra coo­la in­sek­ter som du kan se run­tom­kring dig på som­ma­ren på si­dan 14.

Och så tycker jag verk­li­gen att du ska pro­va det smar­ri­ga re­cep­tet på su­peren­kel glass, helt per­fekt för var­ma som­mar­da­gar. Och dess­utom kan du an­vän­da den fi­na sol­fjä­dern som är det här num­rets pys­sel till glassde­ko­ra­tion om du vill. Per­fekt ju! Djur­vän­li­ga häls­ning­ar

So­fie

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.