JU­LI­ET­TE SAM­LA­DE IN PENG­AR FÖR DJU­REN

Rädda Djuren - - Sidan 1 - Text: Ju­lia Sjösten

Ju­li­et­te är 10 år gam­mal och äls­kar djur. När hon och hen­nes klass­kom­pi­sar på sko­lan Pops Aca­de­my skul­le ha ett skol­pro­jekt om håll­bar ut­veck­ling så kän­de hon att det var vik­tigt att gö­ra nå­got för dju­ren. Så till­sam­mans med fy­ra kom­pi­sar be­stäm­de hon sig för att sam­la in peng­ar till Dju­rens Rätt.

Ju­li­et­te kon­tak­ta­de Dju­rens Rätt och frå­ga­de om de fick hjäl­pa till, se­dan gjor­de de eg­na plan­scher och gav sig ut på stan. Ef­ter re­dan två tim­mar ha­de de sam­lat in över 800 kro­nor!

– Det var väl­digt ro­ligt att sam­la in peng­ar! Ibland blev det job­bigt när vux­na blev ir­ri­te­ra­de för att vi frå­ga­de. De sa att de in­te alls tyck­te som vi. Men det var en man som jag minns som gav oss hund­ra kro­nor, det var väl­digt snällt!

Ju­li­et­te tycker att det är vik­tigt att vi till­sam­mans käm­par för dju­ren. Djur ska få va­ra fria och må bra tycker hon, och det är vik­tigt att vi bör­jar hjäl­pa nå­gon an­nan än män­ni­skan om vi ska få en håll­bar fram­tid.

– Om vi in­te ha­de djur i vår värld skul­le män­ni­skor in­te va­ra li­ka lyck­li­ga. De är ju vå­ra vän­ner, som hun­den till ex­em­pel.

Det här var Ju­li­et­tes förs­ta sto­ra pro­jekt, och hon vill gär­na gö­ra nå­got lik­nan­de igen. Att sam­la in peng­ar är nå­got hon tycker att and­ra som vill hjäl­pa dju­ren ock­så kan gö­ra, el­ler så kan en bi­dra på and­ra sätt.

– Man kan ock­så star­ta nam­nin­sam­ling­ar till nya la­gar till ex­em­pel. Vik­ti­gas­te tip­set när man gör det­ta är att man verk­li­gen för­kla­rar för de man mö­ter var­för man hjäl­per dju­ren.

Vi på Räd­da Dju­ren-klub­ben tycker att Ju­li­et­te och hen­nes kom­pi­sar är rik­tigt mo­di­ga hjäl­tar för dju­ren, och de­ras in­sam­la­de peng­ar gör skill­nad i kam­pen för en bätt­re värld för al­la djur!

Ju­li­et­te och hen­nes kom­pi­sar gjor­de eg­na af­fi­scher som de sat­te upp när de sam­la­de in peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.