BOKTIPS

Rädda Djuren - - Sidan 1 -

Vad pas­sar bätt­re till som­mar­lo­vet än en rik­tigt bra bok att lä­sa på stran­den, i sol­sto­len el­ler ba­ra hem­ma i sof­fan? Räd­da Dju­ren-klub­ben har tips på top­pen­böc­ker för al­la åldrar!

Ani­mal re­scue – Pa­trick Ge­or­ge 0- 6 år

En bil­der­bok där du får räd­da dju­ren!

Vad sägs om att räd­da en ele­fant från en cir­kus till­ba­ka till sin mam­ma i na­tu­ren? El­ler att räd­da kro­ko­di­ler från att bli skor, ge en över­gi­ven hund ett hem? Allt det­ta och myc­ket mer kan du gö­ra för dju­ren i den här fi­na och ro­li­ga boken. Det är ing­en text i boken, så den går fint för al­la att blädd­ra i oav­sett vil­ket språk en pra­tar.

Tänk om… – Lena Sjö­berg 3- 6 år

En jät­te­gul­lig bok om hur det skul­le va­ra att va­ra and­ra djur än män­ni­skor.

Tänk att va­ra en ge­ting som män­ni­skor skri­ker åt, vill smäl­la med flug­smäl­la och an­vän­da gif­tig spray mot? Kanske är det där­för de all­tid vill stic­kas? El­ler att va­ra en gris och rul­la sig i le­ra he­la ti­den och be­hö­va ak­ta sig för slakt­bi­len? Boken är på rim och väl­digt my­sig att lä­sa och det är spän­nan­de att tän­ka sig in i and­ra va­rel­sers värld en stund.

Vil­da djur­bo­ken – fa­vo­rit­djur i svensk na­tur Mar­tin Em­tenäs 3-10 år

I Vil­da djur­bo­ken kan du lä­ra dig mer om 25 djurfa­vo­ri­ter i Sve­ri­ges na­tur, näm­li­gen de oli­ka land­skaps­dju­ren! Förutom ro­li­ga fak­ta så är det jät­te­fi­na teck­ning­ar i boken och det finns upp­slag där en får gö­ra sa­ker själv, som att le­ta upp oli­ka djur i sko­gen till ex­em­pel. Det finns ock­så ett ka­pi­tel där du kan lä­sa om hur många det finns av de oli­ka dju­ren, vil­ka som näs­tan är utro­ta­de och var­för. Dess­utom finns det frå­gor i slu­tet av boken där du kan tes­ta di­na kun­ska­per när du läst klart!

Susanne och den lil­la gri­sen – Mår­ten Me­lin 6-10 år

Susanne är på väg för att hand­la le­ver­pastej när hon hittar en li­ten gris­kul­ting vid väg­kan­ten. Gri­sen har ram­lat av en last­bil som är på väg till ett gris­stall i när­he­ten. När Susanne går dit för att läm­na gri­sen upp­täc­ker hon att det in­te ver­kar va­ra så ro­ligt att va­ra en gris i ett stall och bör­jar fun­de­ra. Var­för är det okej att äta gri­sar men in­te hun­dar? En spän­nan­de bok som väc­ker myc­ket tan­kar, och som ock­så hand­lar myc­ket om vän­skap. Vad gör en om ens bäs­tis in­te tycker li­ka­dant som en själv till ex­em­pel?

Min vän Char­lot­te – E.B White 6-10 år

Gri­sen Wil­bur räd­das från döden som en li­ten kul­ting och väx­er upp hos ett barn som he­ter Fern, tills han blir för stor och mås­te flyt­ta till en bond­gård. Där skaf­far sig Wil­bur nya vän­ner bland dju­ren och har det bra, tills han får re­da på att han kom­mer att bli skin­ka när ju­len kom­mer. Wil­bur får såklart pa­nik. Men hans nya bäs­ta vän, spin­deln Char­lot­te, vill gö­ra allt för att för­sö­ka räd­da Wil­bur. Och hon har en plan... En spän­nan­de bok där en får lä­ra kän­na många oli­ka djur och se sa­ker ur de­ras per­spek­tiv.

Da­gens ka­ta­stro­fer – Cil­la Jac­kert 9-12 år

En ro­lig bok om Maj­ken som är 11 år och oro­ar sig för det mesta som kan hän­da och tycker att näs­tan allt är far­ligt. Hon vill helst räd­da värl­den, vill in­te äta djur som fa­rit il­la, kan in­te tän­ka sig att bä­ra päls och tycker synd om djur som bor i bur. Men när hen­nes mam­ma kom­mer hem med hun­den Blun­der som hon ta­git hem från ett hunds­tall över som­ma­ren är Maj­ken in­te så för­tjust, hun­dar har ju mass­vis med bak­te­ri­er och de dreg­lar över­allt. Men Blun­der vi­sar sig va­ra en bra kom­pis och kanske kan han till och med hjäl­pa Maj­ken? En ro­lig och gri­pan­de bok om vän­ska­pen till ett djur.

Vik­to­ri­anäck­ro­sen – Lau­ra Po­pa 9-14 år

Vik­to­ri­anäck­ro­sen är en sa­ga om fy­ra barn i ti­o­års­ål­dern som re­ser runt i värl­den i en luft­bal­long. Från luft­bal­long­en ser de del­fi­ner som hop­par och le­ker i ha­ven, men de ser ock­så del­fi­ner som bor i bas­säng­er och ver­kar sorgs­na. Var­för bor de där när de kan bo i ha­vet, und­rar bar­nen. De ser ock­så leds­na ele­fan­ter på cir­kus. Kor som sak­nar si­na kal­var och gat­hun­dar- och kat­ter. Var­för bryr sig män­ni­skor mer om vis­sa djur och mind­re om and­ra?

Bar­nen be­stäm­mer sig för att för­sö­ka be­fria al­la djur som le­ver i fång­en­skap och be­hand­las il­la. Det blir ett ma­giskt och spän­nan­de även­tyr som tar dem över he­la jord­klo­tet.

Dju­ren i sko­gen – Sa­rah Shep­pard Al­la åldrar

En jät­te­kul bok om al­la oli­ka djur som bor i sko­gen! Du får träf­fa oli­ka vil­da djur­fa­mil­jer och tit­ta in i iden, bon och gryt. Hur bor egent­li­gen en ek­or­re? Vart ska igel­kot­ten flyt­ta och var­för so­ver pad­dan med si­na fi­en­der?

Du får föl­ja dju­ren i sko­gen un­der ett år och al­la års­ti­der och det är en bland­ning av ro­li­ga fak­ta och teck­na­de se­ri­er. För­fat­ta­ren har skri­vit fle­ra böc­ker i sam­ma stil som ock­så är väl­digt här­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.