Djur­fi­gu­rer i le­ra

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

Gör sö­ta fi­gu­rer med mo­del­le­ra och pep­par­kaks­for­mar. De är fi­na som nyc­kel­ring­ar, att hänga på väs­kan el­ler på dör­ren. Du kan ock­så hänga dem i ett hals­band el­ler an­vän­da som bok­mär­ke. Du kan skri­va ditt namn i le­ra el­ler ba­ra de­ko­re­ra med pric­kar, rän­der el­ler an­nat du tycker är fint.

Du be­hö­ver:

• Fi­mo­le­ra el­ler an­nan sorts mo­del­le­ra som kan stel­na

• Band

• Nyc­kel­ring­ar (val­fritt)

• Pep­par­kaks­for­mar el­ler and­ra for­mar

• Ka­vel

• Pen­na

• Bak­plåts­pap­per 1. Knå­da och kav­la ut le­ran på bak­plåts­pap­per. Vänd på le­ran någ­ra gång­er när du kav­lar. Det är lätt att den fast­nar an­nars.

2. Tryck en form ge­nom le­ran, el­ler skär ut en fi­gur. Gör ett hål med en pen­na in­nan du tar bort for­men. Hå­let är till för att sät­ta band el­ler nyc­kel­ring i, el­ler för att kun­na trä på fi­gu­ren på ett hals­band. Tänk på att gö­ra hå­let gans­ka stort för det krym­per i ug­nen.

3. Ta bort for­men och le­ran runt din fi­gur. De­ko­re­ra som du tycker blir fint.

4. Ba­ka fi­gu­ren i ug­nen i 30 mi­nu­ter i 110 °C. Om du an­vän­der nå­gon an­nan le­ra än fi­mo­le­ra så kan du be­hö­va lä­sa på för­pack­ning­en hur varmt det ska va­ra och hur lång tid den ska va­ra in­ne.

5. Trä i ett band el­ler en nyc­kel­ring, el­ler trä fi­gu­ren på en ked­ja för att få ett hals­band. Klart!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.