DJU­RENS HJÄL­TE

Ty­ra, Edith och Kla­ra är tre kom­pi­sar som tycker att det är vik­tigt att gö­ra bra sa­ker för dju­ren. Edit­hs bäs­ta tips är att en­ga­ge­ra sig och till ex­em­pel gö­ra ro­li­ga trick med dju­ren en har i sin när­het, och Ty­ra kom på idén att de skul­le sam­la in peng­ar.

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

I som­ras be­stäm­de de tre kom­pi­sar­na sig för att ba­ka cho­klad­bol­lar som de tog med sig ut i He­de­mo­ra och bjöd på, sam­ti­digt som de fick män­ni­skor att skri­va på en nam­nin­sam­ling för al­la gri­sars rätt att va­ra ut­om­hus. De som vil­le kun­de ock­så skän­ka en gå­va för att ska­pa en bätt­re fram­tid för dju­ren.

– Al­la som var med tycker om djur. Jag såg i ett ti­di­ga­re num­mer av Klubb­nytt att det var någ­ra som ha­de sam­lat in peng­ar till Dju­rens Rätt, och be­stäm­de mig för att ock­så gö­ra det. Kort ef­ter jag kom på idén skul­le Kla­ra kom­ma och häl­sa på, och hon och min lil­la­sys­ter Edith vil­le ock­så va­ra med, sä­ger Ty­ra. – Vi vil­le gö­ra det för att dju­ren ska ha det bätt­re, sä­ger Edith.

Trots att det reg­na­de den da­gen så att det var li­te svå­ra­re att få män­ni­skor att stan­na vid de­ras bord, så gick det bra för dem.

– Vi fick in­te in så jät­te­myc­ket peng­ar, men många skrev på lis­tan och sma­ka­de cho­klad­bol­lar. Jag gör det gär­na igen! sä­ger Ty­ra.

Ty­ras bäs­ta tips till al­la djur­vän­ner som kän­ner som hen­ne och hen­nes kom­pi­sar är att hjäl­pa till att sam­la in peng­ar till or­ga­ni­sa­tio­ner som hjäl­per djur. Hon tip­sar även om att tän­ka på att in­te an­vän­da pro­duk­ter som är djur­tes­ta­de och att in­te äta så myc­ket kött.

Förutom det tycker kom­pi­sar­na att det är vik­tigt som djur­vän att verk­li­gen bry sig om och lyss­na på dju­ren i sin var­dag. Till ex­em­pel sä­ger Edith att det är vik­tigt att in­te dra djur i päl­sen ef­tersom de in­te tycker om det och blir ar­ga då. Kla­ra på­pe­kar ock­så att vi mås­te tän­ka på att in­te för­stö­ra dju­rens na­tur.

– Det är vik­tigt att hjäl­pa dju­ren, de ger ju så myc­ket till oss och tycker om oss, som att vi får go­sa med dem och att man kan be­rät­ta allt för dem ut­an att de skvall­rar, sä­ger Edith, Ty­ra och Kla­ra.

Vil­ken in­sats för dju­ren Kla­ra, Ty­ra och Edith gjort, det märks att de är djur­vän­ner och de är verk­li­gen rik­ti­ga hjäl­tar för dju­ren!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.