Xan­der fick en and­ra chans

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

Kat­ten Xan­der var för­sökskatt i New York i USA. Där var han in­stängd i en föns­ter­lös käl­la­re ut­an att få kär­lek, le­ka el­ler träf­fa and­ra kat­ter. Han har ett num­mer ta­tu­e­rat i örat och un­der hans tid i la­bo­ra­to­ri­et ut­för­des för­sök på ho­nom som gör att han idag till ex­em­pel har svårt att spy upp hår­bol­lar, nå­got som många kat­ter be­hö­ver gö­ra ibland.

Han blev räd­dad från la­bo­ra­to­ri­et 2014 av en or­ga­ni­sa­tion i USA och blev sam­ma år ad­op­te­rad till ett för­all­tid­hem.

Hans nya mat­te be­rät­tar att Xan­der är en energisk, un­der­bar och kär­leks­full katt som äls­kar att bli bu­ren som en be­bis upp och ned för trap­pan.

– Xan­der är så tack­sam var­je se­kund för sin fri­het, sä­ger hon. Jag kan se det i hans ögon!

Hon be­rät­tar ock­så att Xan­der äls­kar hen­nes and­ra ad­op­te­ra­de kat­ter, spe­ci­ellt den sto­ra ha­nen Jo­ey. De bru­kar gå runt till­sam­mans med svan­sar­na lin­da­de om varand­ra. Det var ock­så de and­ra kat­ter­na som fick lä­ra Xan­der om van­li­ga katt­sa­ker ef­ter att ha levt i ett labb så länge.

– Han var söt och kär­leks­full di­rekt, och äls­ka­de på en gång att bli hål­len och bu­ren om­kring. Men han viss­te ingen­ting om kat­träd, katt­säng­ar, föns­ter, trap­por, sit­ta i knä­et, osv, allt var nytt för ho­nom. Som tur var kun­de mi­na and­ra kat­ter lä­ra ho­nom allt han be­höv­de ve­ta.

Xan­der räd­da­des till­sam­mans med tre and­ra kat­ter, men tyvärr har al­la de and­ra se­na­re dött på grund av de för­sök de ut­satts för i la­bo­ra­to­ri­et.

– Han är den en­sam­ma över­le­va­ren och han käm­par på bra!

Bort­sett från att Xan­der in­te gil­lar trånga ut­rym­men och att va­ra in­stängd ef­ter att han va­rit in­stängd i la­bo­ra­to­ri­et, så är han som vil­ken livs­glad katt som helst. Hans mat­te av­slu­tar in­ter­vjun med att sä­ga någ­ra ord om att ha ett fö­re det­ta för­söks­djur som fa­mil­je­med­lem.

– Al­la för­söks­djur för­tjä­nar en and­ra chans som Xan­der. De är pre­cis som van­li­ga kat­ter, hun­dar och and­ra djur; de har ba­ra rå­kat ut för ett fruk­tans­värt öde. Räd­da­de för­söks­djur be­hö­ver kär­lek, om­sorg, trygg­het och tid att byg­ga för­tro­en­de så blir de de bäs­ta fa­mil­je­med­lem­mar­na nå­gon­sin!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.