Djur­för­sök?

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

Djur­för­sök kal­las det när tes­ter görs på djur för att se hur de re­a­ge­rar på till ex­em­pel ett visst äm­ne som se­dan ska an­vän­das till män­ni­skor. Det kan va­ra nå­got som ska fin­nas i smink, ren­gö­rings­me­del el­ler me­di­ci­ner till ex­em­pel.

För­sö­ken kan va­ra att fors­ka­re pens­lar nå­got på hu­den på dju­ret, ger dem nå­got att äta, ope­re­rar dem på oli­ka sätt el­ler lik­nan­de. Det kan ock­så va­ra så att de ger dju­ren nå­gon sjuk­dom som män­ni­skor ock­så har för att kun­na tes­ta sa­ker på dem, då kan dju­ren få can­cer, reu­ma­tism el­ler di­a­be­tes till ex­em­pel.

Djur­för­sök görs över he­la värl­den och det är väl­digt många djur som ut­sätts för det.

Det är allt­i­från möss, råt­tor, f is­kar och ka­ni­ner till kat­ter, hun­dar, apor och häs­tar. I Sve­ri­ge är det över fem mil­jo­ner djur var­je år som det görs så­da­na här för­sök på.

Djur som ut­sätts för djur­för­sök bor of­ta i små bu­rar, och får säl­lan bo till­sam­mans med el­ler um­gås med and­ra djur.

Fors­ka­re gör för­sök på djur för att för­sö­ka för­stå hur sam­ma sak ska fun­ge­ra på män­ni­skor se­dan. Men djur och män­ni­skor är så oli­ka att gans­ka li­te av det som fors­kar­na upp­täc­ker på djur fak­tiskt fun­ge­rar på män­ni­skor. Det be­ty­der att många djur­för­sök görs i onö­dan.

Det finns mo­der­na sätt att tes­ta på, som att an­vän­da till ex­em­pel cel­ler, bak­te­ri­er el­ler dator­mo­del­ler och det skul­le kun­na sat­sas myc­ket mer peng­ar på att ut­veck­la de me­to­der­na istäl­let för djur­för­sök.

För att in­te stöd­ja djur­för­sök kan du se till att kö­pa pro­duk­ter med en li­ten hop­pan­de ka­nin på för­pack­ning­en. Mär­ket kal­las för Le­a­ping Bun­ny som be­ty­der just hop­pan­de ka­nin, och det vi­sar att ingen­ting i pro­duk­ten är tes­tat på djur.

Tit­ta ef­ter den här sym­bo­len när du hand­lar!

Mär­ken kan va­ra god­kän­da även om de in­te har ka­ni­nen på för­pack­ning­en. I gra­tisap­pen Djur­vän­ligt hittar du he­la lis­tan på mär­ken som finns i Sve­ri­ge som är god­kän­da av Le­a­ping Bun­ny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.