Li­sas KA­KOR OCH TÅR­TOR fres­tar de fles­ta

Rädda Djuren - - Smått & Gott - Text och fo­to: Jen­ny Luks

Lisa Fors­berg från Gö­te­borg äls­kar att ba­ka. Hen­nes ka­kor och tår­tor säljs på fle­ra kafé­er och restauranger runt om i stan. Hon har ett In­stagram­kon­to som he­ter Doux­pastry där en kan föl­ja hen­nes ba­kan­de och tit­ta på mum­si­ga bak­verk. Och allt är ve­ganskt.

Först viss­te Lisa in­te alls vad hon skul­le job­ba med. Hon gick på konst­sko­la och upp­täck­te att hon gil­la­de konst som en kan ha an­vänd­ning av. Hon bod­de i Tyskland en tid och job­ba­de på kafé. Där väck­tes hen­nes in­tres­se för bak­ning. När hon se­dan flyt­ta­de vi­da­re till Frank­ri­ke och såg al­la fi­na bak­verk där, för­stod hon att ka­kor kan va­ra konst.

– Ka­kor­na var upp­ställ­da som ju­ve­ler, men de var jät­te­dy­ra. Jag lär­de mig li­te frans­ka så att jag skul­le kun­na lä­sa frans­ka kok­böc­ker och ba­ka eg­na ka­kor. När jag får tid över tän­ker jag bör­ja öva på cho­klad­konst och oli­ka fär­ger och for­mer, be­rät­tar Lisa.

Nu har Lisa pre­cis star­tat ett eget fö­re­tag och det går bra att be­stäl­la tår­tor och ka­kor från hen­ne. Räd­da Dju­ren träf­far hen­ne i kö­ket

på ett kafé i cen­tra­la Gö­te­borg. Hon är just i färd med att de­ko­re­ra cupca­kes. Överst läg­ger hon ri­ven mo­rot och ko­kos­flarn. Frosting­en ser här­ligt krä­mig ut.

– Jag tycker om när det blir ba­lans i sma­ker­na och när det hän­der nå­got. Om jag ba­kar en väl­digt söt ka­ka, vill jag ha en mind­re söt frosting. En söt prin­sesstår­ta be­hö­ver en syr­lig sylt. Det ska bli som ett skå­de­spel i mun­nen, sä­ger Lisa och bär ut fa­tet med mo­rotscupca­kes till kafé­et.

På kafé­dis­ken står ock­så ett kak­fat i fle­ra vå­ning­ar, fyll­da med små­ka­kor som Lisa såklart ock­så ba­kat. Hon be­rät­tar att just små­ka­kor är nå­got en kan bör­ja med, om en är ovan vid att ba­ka. Se­dan hand­lar det om att öva och ha tå­la­mod.

– En sak att bör­ja med kan va­ra att ta fram hem­kun­skaps­bo­ken el­ler en kok­bok hem­ma. Ett tips är att bör­ja med re­cept där in­gre­di­en­ser­na är enk­la att by­ta ut. Till ex­em­pel kan en by­ta ut ett ägg mot tre matske­dar kikärts­spad, be­rät­tar Lisa.

Spa­det från en för­pack­ning med fär­dig­kok­ta

kikär­tor ger näm­li­gen ka­kor en kon­si­stens som på­min­ner om ägg. En an­nan sak att öva på är ve­gansk gräd­de. Li­sas tips är att tes­ta sig fram. Hon bru­kar an­vän­da Al­pros visp­gräd­de. Den ska va­ra kall och vis­pas i en kall bun­ke. Mot slu­tet kan en till­sät­ta någ­ra drop­par ci­tron och nå­gon te­sked flor­soc­ker. Då blir gräd­den fast och fin, be­rät­tar Lisa.

– Tår­tor är li­te svå­ra­re att ba­ka men det finns enk­la tår­tor ock­så. Du får ha tå­la­mod och hit­ta din egen käns­la. Se­dan blir allt en­kelt, un­ge­fär som ma­te­ma­tik. Mitt råd är att ba­ka ba­ka ba­ka tills du får in det i hän­der­na. Ve­gansk bak­ning är in­te svå­ra­re än an­nan bak­ning, sä­ger Lisa.

Att hon val­de att bli ve­gan och att ba­ka ve­ganskt, be­ror på att hon tycker att det är ett en­kelt sätt att bi­dra till mind­re li­dan­de i värl­den.

– Jag tycker att det är vik­tigt att vi­sa om­tan­ke och em­pa­ti för al­la le­van­de in­di­vi­der. Jag skul­le in­te kun­na go­sa med en kat­tunge för att näs­ta se­kund äta en gris, sä­ger Lisa och bju­der på en cupca­ke.

I cupca­kes­smet är det of­ta ägg, men istäl­let för ägg kan en an­vän­da aqua fa­ba. Det är spa­det som fär­dig­kok­ta kikär­tor lig­ger i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.