KNAPPKOMPISAR av pär­lor

Pär­la fi­nur­li­ga kom­pi­sar att pif­fa upp lamp­knap­par­na hem­ma med! Vem vill in­te ha en gris som vak­tar lamp­knap­pen?

Rädda Djuren - - Smått & Gott - Pys­sel och bil­der: Ida Ahl­ström

DU BE­HÖ­VER

• En fyr­kan­tig

pär­l­plat­ta

• Pär­lor

• Stryk­järn

• Bak­plåts­pap­per

TIPS!

Det finns själv­ly­san­de pär­lor. Om du an­vän­der så­da­na kan din knapp­kom­pis hjäl­pa dig att hit­ta till lamp­knap­pen när det är mörkt.

GÖR SÅ HÄR 1.

Pär­la ditt möns­ter på plat­tan. Mönst­ret täc­ker en van­lig fyr­kan­tig pär­l­plat­ta helt, så bör­ja pär­la än­da ut i kan­ten om du an­vän­der en så­dan.

2.

Sätt stryk­jär­net på högs­ta vär­me ut­an ånga och vän­ta tills det är varmt. Det är bäst att lå­ta en vux­en stry­ka, för sä­ker­hets skull.

3.

Lägg pär­l­plat­tan på en skär­brä­da el­ler nå­got an­nat hårt un­der­lag. Lägg ett ark bak­plåts­pap­per på knapp­kom­pi­sen och stryk jämnt över he­la tills du ser ge­nom papp­ret att pär­lor­na smält ihop litegrann.

4.

Lyft un­dan bak­plåts­pap­pe­ret och los­sa för­sik­tigt mo­ti­vet från pär­l­plat­tan me­dan det fort­fa­ran­de är li­te varmt. Vänd och stryk li­ka­dant på and­ra si­dan, med bak­plåts­pap­per mel­lan.

5.

Lägg nå­got tungt på pär­l­plat­tan me­dan den sval­nar för att den ska bli platt och fin.

6.

Nu är din fi­gur fär­dig! Fäst den runt lamp­knap­pen med till ex­em­pel häft­mas­sa.

MALLAR FÖR KNAPPKOMPISAR

Knapp­kom­pi­sar­na pas­sar en lamp­knapp som är 8,5 x 8,5 cm stor. Mät din egen lamp­knapp, om du har en an­nan stor­lek hem­ma får du an­pas­sa mönst­ret litegrann ge­nom att ta bort el­ler läg­ga till li­te pär­lor. Be en vux­en om hjälp om det är krång­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.