Fria och Ei­ra -inga fårskal­lar

På en gård i Skå­ne bor två gla­da in­di­vi­der som mot­be­vi­sar al­la för­do­mar mot får som nå­gon kan ha. Fria och Ei­ra är två får föd­da i ja­nu­a­ri 2017 som skul­le ha bli­vit slak­ta­de i som­ras, men tack va­re att djur­vän­nen Pau­li­na träf­fa­de Fria av en slump i ju­li s

Rädda Djuren - - Smått & Gott - Text: Ju­lia Thim­berg Sil­fwer­ling Bild: Pau­li­na Tufvesson

Pau­li­na be­rät­tar att då hon träf­fa­de Fria förs­ta gång­en så kän­des det ma­giskt och sa klick. Fria kom rakt fram till hen­ne för att go­sa och där stan­na­de hon tills Pau­li­na var tvung­en att åka hem. Ban­det som upp­stod mel­lan dem di­rekt gjor­de att Pau­li­na snart ha­de be­slu­tat sig för att kö­pa loss Fria och hen­nes tvil­ling­sys­ter Ei­ra för att räd­da dem un­dan slakt. Hon var se­dan in­nan ve­gan och tyc­ker att al­la djur för­tjä­nar att le­va.

Pau­li­na bod­de re­dan på en gård på lan­det med häs­tar, så nu var det ba­ra att lä­ra sig mer om får. – Jag viss­te ing­et om får alls in­nan, men jag gjor­de en djup­dyk­ning på in­ter­net för att ta re­da på allt om ha­gar, fo­der, sköt­sel och pap­pers­ar­be­te som be­höv­des för att ta hand om dem, sä­ger Pau­li­na. Bland an­nat be­höv­de hon byg­ga ett li­tet får­hus och en ha­ge där även få­ren kun­de bo. Får­hu­set blev rött med vi­ta knu­tar, fint ska få­ren ha det såklart!

Att räd­da Fria och Ei­ra från slakt var dyrt, men tack va­re en idé från en kom­pis star­ta­de Pau­li­na en Swishin­sam­ling. Hon be­rät­tar att det kän­des kons­tigt i bör­jan att be om peng­ar från främ­ling­ar, men sam­ti­digt viss­te hon att peng­ar var nöd­vän­digt för att räd­da li­vet på lam­men. Och många främ­man­de djur­vän­ner bi­drog till att räd­da syst­rar­na.

Jord­bruks­ver­ket har be­stämt att al­la får mås­te ha märk­ning­ar i öro­nen, de får in­te tas bort. Fria och Ei­ra har fått nya, li­te mind­re märk­ning­ar som in­te stör dem li­ka myc­ket.

Fria är den lug­na­re och mo­di­ga­re av de två få­ren. Hon äls­kar att go­sa med si­na män­ni­skor och att bli pus­sad!

På räd­da­dju­ren.se kan du se fil­mer på när Fria och Ei­ra bu­sar och gör tricks!

De två små lam­men har nu vux­it upp till får, och även fast får kan se ut att va­ra gans­ka li­ka varand­ra så är det myc­ket som skil­jer de två syst­rar­na åt. – För nå­gon som in­te kän­ner Fria och Ei­ra kan det va­ra svårt att se skill­nad på dem, men för mig är det jät­te­en­kelt, be­rät­tar Pau­li­na.

Ei­ra är mer lång­bent och med lång­smalt, li­te bei­ga­re hu­vud me­dan Fri­as an­sik­te är helt vitt och hen­nes kropp mer kom­pakt. Att Fria är den lug­na­re och mo­di­ga­re av de två få­ren är tyd­ligt. Ei­ra be­hö­ver lång tid för att byg­ga för­tro­en­de för en män­ni­ska, men sam­ti­digt är hon bu­si­ga­re och mer spral­lig än Fria. Fria äls­kar att go­sa och bli pus­sad, hon bru­kar skra­pa otå­ligt i mar­ken med klö­ven var­je gång mat­te slu­tar. Ei­ra kan ha da­gar då hon in­te vill go­sa alls, vil­ket är helt okej, men se­dan har hon ock­så da­gar då hon är li­ka ke­lig som Fria.

Nu, när de bå­da har bott hos Pau­li­na se­dan i sep­tem­ber, föl­jer de ef­ter hen­ne och hen­nes part­ner över­allt på går­den. Tje­jer­na äls­kar att hit­ta på sa­ker och vill gö­ra nå­got he­la ti­den. De tyc­ker myc­ket om att le­ka och bu­sa, men ock­så att trä­na för att lä­ra sig nya tricks

el­ler att ba­ra go­sa med mat­te. – Får är otro­ligt lätt­lär­da, be­rät­tar Pau­li­na, min er­fa­ren­het är att får lär sig snab­ba­re än bå­de häs­tar och hun­dar! Fra­sen ”fårskal­le” kun­de in­te va­ra mer fel!

Pau­li­na kom på idén att lä­ra dem tricks, såsom att läg­ga mu­len mot hand­fla­tan, bac­ka el­ler gå sla­lom, för att det skul­le va­ra ett bra sätt för dem att lä­ra kän­na varand­ra och byg­ga för­tro­en­de. För att gö­ra trä­ning­en till en ro­lig upp­le­vel­se för dem an­vän­der Pau­li­na sig av en me­tod kal­lad klic­ker­trä­ning där bra be­te­en­de be­lö­nas (of­ta med go­dis, men kan ock­så va­ra till ex­em­pel med lek) och då­ligt be­te­en­de låt­sas en in­te om. Det blir då tje­jer­nas val om de vill gö­ra trick­sen för go­dis el­ler gö­ra nå­got an­nat som de in­te får be­lö­ning för.

Många per­so­ner blir för­vå­na­de när Pau­li­na be­rät­tar att hon trä­nar Fria och Ei­ra och många und­rar var­för hon har får som fa­mil­je­djur. Men att ha får på går­den har gjort all­ting myc­ket bätt­re. – De ro­par all­tid på mig och min part­ner när vi kom­mer, och se­dan de flyt­ta­de hit är det ald­rig en­samt på går­den.

Var­je gång Fria läg­ger sitt hu­vud i Pau­li­nas knä på­minns hon om vil­ken tur de ha­de, att all­ting lös­te sig. Fria och Ei­ra som egent­li­gen skul­le ha slak­tats i som­ras får nu le­va lyck­li­ga liv, och har fört med sig ny ener­gi och gläd­je till Pau­li­nas gård. Och de har lärt oss att ald­rig dö­ma hun­den ef­ter hå­ret, el­ler i det­ta fall: få­ret ef­ter ul­len.

Fria och Ei­ra har en egen Instagram där en kan föl­ja dem och se al­la de­ras upp­tåg! Spa­na in den på @fri­aan­dei­ra

Ei­ra är li­te för­sik­tig och be­hö­ver lång tid för att byg­ga för­tro­en­de. Men när hon väl vå­gar är hon bu­si­ga­re och mer spral­lig än Fria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.