Kors­ord

Fa­cit till korsor­det hit­tar du på Räd­da Dju­ren-klub­bens hem­si­da: räd­da­dju­ren.se

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

Nu i feb­ru­a­ri har Dju­rens Rätts lo­kalav­del­ning­ar års­mö­ten, som är öpp­na för al­la med­lem­mar. På års­mö­tet pra­tar en om vad lo­kalav­del­ning­en gjort det se­nas­te året och be­stäm­mer vad som ska gö­ras året som kom­mer. Det väljs en ny sty­rel­se, och of­ta bjuds det på smar­rigt ve­ganskt fi ka.

På dju­rens­ratt.se/arsmo­ten hit­tar du da­tum, ti­der och plat­ser för al­la års­mö­ten.

Väl­kom­men på års­mö­te!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.