Ping­vin­bajs går att se från rym­den

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

Sto­ra ping­vin­ko­lo­ni­er baj­sar så myc­ket att de­ras bajs syns från rym­den! Ping­vin­baj­set är dess­utom mörkt mot den vi­ta snön och isen och går där­för lät­ta­re att upp­täc­ka med sa­tel­li­ter.

Ge­nom att tit­ta på ping­vin­baj­set från rym­den med hjälp av sa­tel­li­ter kan fors­ka­re stu­de­ra hur ping­vi­ner rör sig. Till ex­em­pel har de upp­täckt att ping­vi­ner flyt­tar när kli­mat­för­änd­ring­ar­na på­ver­kar om­rå­det de le­ver i för myc­ket. Fors­ka­re kan ock­så med rymd­bil­der­na se skill­nad mel­lan oli­ka ping­vin­ko­lo­ni­er be­ro­en­de på vil­ken färg baj­set har.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.