Späck­hug­ga­ren Ke­i­ko och ”Räd­da Wil­ly”

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

En känd späck­hug­ga­re var Ke­i­ko som spe­lar Wil­ly i fil­men ”Räd­da Wil­ly”. Fil­men hand­lar om poj­ken Jes­se som träf­far späck­hug­ga­ren Wil­ly på ett del­fi­na­ri­um.

Ing­en har in­nan lyc­kats kom­ma nä­ra Wil­ly som är väl­digt skygg, men Jes­se blir bra kom­pis med Wil­ly och blir ock­så hans trä­na­re. Wil­ly trä­nas för att gö­ra kons­ter som kan vi­sas upp för män­ni­skor som be­ta­lar för att se dem. Men Wil­ly vill in­te upp­trä­da in­för folk.

De som från bör­jan fång­at in Wil­ly från det vil­da och vill tjä­na peng­ar på ho­nom tycker in­te att han är värd nå­got ef­tersom han in­te vill upp­trä­da, och vill där­för ta li­vet av Wil­ly. Jes­se be­stäm­mer sig för att för­sö­ka räd­da Wil­ly och släp­pa ut ho­nom i fri­he­ten i ha­vet igen, och så bör­jar de en kamp om Wil­lys liv och fri­het.

Fil­men ”Räd­da Wil­ly” som kom år 1993 hjälp­te till att för­änd­ra män­ni­skors syn på späck­hug­ga­re, som ti­di­ga­re in­te var så om­tyck­ta. Men trots att fil­men hand­lar om att späck­hug­ga­re har det bätt­re i fri­het än i fång­en­skap så bod­de späck­hug­ga­ren Ke­i­ko som spe­lar Wil­ly själv i fång­en­skap på ett nö­jes­fält.

När fil­men kom så var det många som tyck­te att det­ta var fel, och ef­ter fil­men star­ta­des en brev­skriv­nings­kam­panj och en in­sam­ling för att fri­ge Ke­i­ko. Och det lyc­ka­des till slut!

Späck­hug­ga­ren Ke­i­ko fick dö i fri­het i en norsk fjord år 2003, då var han 27 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.