Jo­se­fin Jo­hans­son – smar­ta­re än en fem­teklas­sa­re?

Hon gil­lar My Litt­le Po­ni­es som glitt­rar, kan in­te för­stå sig på folk som äter kyck­lingnug­gets och kom­mer för evigt att äls­ka ra­dio. Möt Jo­se­fin Jo­hans­son: den nya, färg­star­ka och coo­la pro­gram­le­da­ren för SVTS ”Smar­ta­re än en fem­teklas­sa­re”!

Rädda Djuren - - Knep & Knåp - Text: Ju­lia Thim­berg Sil­fwer­ling Fo­to: Kit­ty Ling­merth

”Smar­ta­re än en fem­teklas­sa­re” är ett frå­ge­pro­gram där vux­na tävlar om peng­ar ge­nom att sva­ra rätt på frå­gor häm­ta­de ur skol­böc­ker för års­kurs 1 till 5. För att hjäl­pa de täv­lan­de att sva­ra rätt finns en grupp fem­teklas­sa­re från he­la Sve­ri­ge som har valts ut an­ting­en för att de själ­va anmält sig el­ler för att de­ras lä­ra­re el­ler till ex­em­pel far­mor anmält dem till pro­gram­met.

- Vi var och bow­la­de till­sam­mans al­li­hop en vec­ka in­nan in­spel­ning­ar­na bör­ja­de, be­rät­tar Jo­se­fin. Jag gjor­de två stri­kes och drog klo­tet i rän­nan kanske sju gång­er. Re­dan nu vid re­pen har jag märkt att bar­nen är sen­sa­tio­nel­la, al­la fem­teklas­sar­na är ro­li­ga, in­tres­san­ta och smar­ta på oli­ka sätt. Så jag tror att ba­ra hänga med bar­nen i tio pro­gram kom­mer va­ra ra­san­de kul.

Fak­ta:

Namn: Jo­se­fin Jo­hans­son Född: 1982 (35 år) Bor: I Aspud­den i Stock­holm och li­te i mitt hus i Hal­land Fa­milj: Pap­pa, Mam­ma, Börje, två bror­sor, en svä­gers­ka och tre brors­barn. Ibland en kil­le. Det bäs­ta med djur: Dom är kna­si­ga men snäl­la, och dom med päls gil­lar jag ex­tra myc­ket ef­tersom de kan vär­ma en när det är kallt.

Men hon är ock­så li­te ner­vös för att le­da ett pro­gram på TV, i al­la fall så ner­vös som hon hin­ner va­ra mel­lan al­la pro­jekt hon hål­ler på med. På da­gar­na spe­lar hon in till TV me­dan hon gör fö­re­ställ­ning­ar på kväl­lar­na. På Svens­ka Standup-ga­lan i ja­nu­a­ri i år vann hon ut­mär­kel­sen ”Årets kvinn­li­ga ko­mi­ker”.

Jo­se­fin tror att det vik­ti­gas­te hon be­hö­ver kom­ma ihåg för in­spel­ning­ar­na är att ta det lugnt och tän­ka på att det in­te är li­ve-tv, ut­an TV som kan klip­pas i ef­ter­hand, så om det blir fel är det in­te he­la värl­den.

Det är in­te det förs­ta pro­gram­met som Jo­se­fin har gjort. Hon har synts en hel del i Barn­ka­na­len, bland an­nat i pro­gram som Gab­ba Gab­ba och Kän­dis­barn­vak­ten.

Jo­se­fin gil­lar att job­ba med barn. Hon be­rät­tar att det hon job­bar med över­lag är gans­ka barns­ligt och hon kän­ner sig hem­ma bland barn. Att un­der­hål­la, le­ka och skäm­ta som ko­mi­ker är i prin­cip som att va­ra ett barn sä­ger hon, och hon gil­lar star­ka fär­ger och sa­ker som glitt­rar och ping­lar som barn of­ta ock­så gil­lar.

Ef­tersom hon ny­li­gen va­rit med i frå­ge­pro­gram­met ”På Spå­ret” i SVT tror hon att hon ska kun­na stöt­ta de täv­lan­de i pro­gram­met li­te ge­nom att lug­na dem.

- Jag vet ju själv pa­ni­ken att för­sö­ka kom­ma på ett svar me­dan två gö­kar vid do­mar­bor­det pra­tar med en un­der ti­den och att allt dess­utom fil­mas – och se­dan ska sän­das på te­ve!

Se­dan Jo­se­fin var 14 år har hon va­rit ve­ge­ta­ri­an. Hon be­rät­tar att hon ald­rig egent­li­gen har gil­lat kött, men ef­tersom hen­nes pap­pa och älds­ta bror ja­ga­de så var det of­ta den ma­ten som ser­ve­ra­des på går­den i Små­land där hon väx­te upp. Det var när hon gick i hög­sta­di­et som det bör­ja­de upp­märk­sam­mas hur dju­ren li­der i slakt­hu­sen och ef­tersom Jo­se­fin är en stor djur­vän, kun­de hon in­te äta djur ef­ter det.

Hon be­rät­tar att det är vik­tigt att vi som män­ni­skor är upp­märk­sam­ma på vad vi äter, bå­de för vår egen skull och för dju­rens.

- Jag är helt oför­stå­en­de till folk som kö­per kyck­lingnug­gets el­ler kött­bur­ga­re på snabb­mats­re­stau­rang­er. För mig kan dom li­ka gär­na so­pa upp det som lig­ger på gol­vet och dop­pa i bar­becue­sås, så li­te vet vi vad det är i dom.

Hon tilläg­ger att det dess­utom är så myc­ket lät­ta­re att äta ve­go:

- Det är så li­ten risk att bli sjuk av en un­der­stekt cham­pin­jon el­ler rå mo­rot. Att äta kött ver­kar ju va­ra för­e­nat med livs­fa­ra.

Jo­se­fin väl­jer:

Pann­ka­kor el­ler bur­ga­re (gär­na med avo­ka­do och piz­za­sal­lad på) Hav el­ler sjö Späck­hug­ga­re el­ler sjö­le­jon Go­dis el­ler chips Bok el­ler tv-se­rie

Smart are än fem­te en klas­sa sänds re på SVT1 lör­dag ar kl. och 20.00 finns ock­så på SVT Play.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.