Del­finsho­wer = ing­et kul för dju­ren!

Rädda Djuren - - Smått & Gott -

Del­fi­ner, späck­hug­ga­re och sjö­le­jon är so­ci­a­la djur som trivs bäst till­sam­mans och som gär­na rör sig över sto­ra, fria ytor i det vil­da. Men tyvärr är det gans­ka van­ligt att al­la de här tre djurar­ter­na stängs in för att män­ni­skor ska kun­na tit­ta på när de gör kons­ter och ibland klap­pa dem.

Du har kanske hört att det finns del­fi­ner på djurparken Kolmår­den i Sve­ri­ge el­ler att en kan sim­ma med del­fi­ner och tit­ta på sho­wer med del­fi­ner och sjö­le­jon ut­om­lands? Det bru­kar kal­las för del­finsho­wer även om det of­ta är till ex­em­pel sjö­le­jon el­ler späck­hug­ga­re med ock­så.

Såklart kan det lå­ta jät­te­spän­nan­de att få se del­fi­ner gö­ra kons­ter, el­ler till och med få klap­pa en del­fin! Men dju­ren som bor på så­da­na här så kal­la­de del­fi­na­ri­er mår tyvärr in­te bra, och då lå­ter det ju in­te så kul läng­re, el­ler hur?

Små ut­rym­men och för li­te att gö­ra gör att dju­ren blir stres­sa­de och mår då­ligt. Det kan ock­så le­da till nå­got som kal­las ste­re­o­ty­pa be­te­en­den, som till ex­em­pel kan va­ra att dju­ren slår hu­vu­det mot pool­väg­gen el­ler bi­ter i den. De mår helt en­kelt in­te alls bra i fång­en­skap. Och det känns väl egent­li­gen gans­ka själv­klart att en späck­hug­ga­re el­ler del­fin hell­re sim­mar många mil och hop­par och le­ker som de vill till­sam­mans med si­na kom­pi­sar, än spen­de­rar li­vet i en pool med att gö­ra kons­ter för män­ni­skors skull?

Där­för är det bäst för dju­ren att in­te gå på någ­ra så­da­na sho­wer. Dju­ren är så myc­ket gla­da­re när de får va­ra fria!

Del­fi­ner och sjö­le­jon är bra på att lä­ra sig sa­ker snabbt. Men de vill hell­re va­ra fria och sim­ma i ha­vet!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.