Ak­ta dju­ren på Val­borg

Rädda Djuren - - Knep & Knåp -

Att tän­da en stor bra­sa ut­om­hus på Val­borgs­mäs­so­af­ton el­ler när träd­går­den ren­sats på vå­ren är ju su­per­my­sigt, men det finns en jät­te­vik­tig sak att tän­ka på då!

Det är näm­li­gen så att igel­kot­tar, fåg­lar och and­ra små­djur tycker att hö­gar med ris och pin­nar är helt per­fek­ta stäl­len att bo på. Även katt- ka­nin- och har­mam­mor kan gil­la ris­hö­gar och tyc­ka att det är en top­pen­plats att göm­ma si­na ung­ar på. Dju­ren kry­per gär­na in i ris­hö­gen, göm­mer sig och som­nar.

Of­ta för­be­reds maj­bra­sor långt i för­väg, kanske till och med på hös­ten, och har ris­hö­gen le­gat ett tag så är det än­nu stör­re risk att djur har hun­nit bo­sät­ta sig där. Igel­kot­tar kan till ex­em­pel ha kru­pit in och som­nat för he­la sin vin­ter­dva­la. Då är de söm­ni­ga och lång­sam­ma.

Om män­ni­skor se­dan plöts­ligt tän­der eld på ris­hö­gen där dju­ren so­ver el­ler göm­mer sig så är det tyvärr många av dju­ren som in­te hin­ner ta sig ut i tid. Val­borgs­mäs­so­af­ton är årets far­li­gas­te dag för igel­kot­tar och and­ra små­djur som ris­ke­rar att plöts­ligt be­fin­na sig i en maj­bra­sa. Tyvärr är det gans­ka många djur som dör av det­ta var­je år.

Men som tur är så är det en­kelt att gö­ra nå­got åt det! En be­hö­ver in­te ens slu­ta el­da, det gäl­ler ba­ra att tän­ka sig för li­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.