De bäs­ta tip­sen för att räd­da djur på Val­borg:

Rädda Djuren - - Knep & Knåp -

Se noga till att inga djur bo­satt sig i ris­hö­gen som ska bli maj­bra­sa. Även om ri­set till maj­bra­san sam­lats ihop ny­li­gen mås­te ris­hö­gen kol­las ige­nom noga.

Ett bra sätt är att da­gen in­nan, el­ler helst sam­ma dag, flyt­ta ris­hö­gen en bit bort och sö­ka ige­nom den in­nan el­den tänds på. Är maj­bra­san stor kan det gå att an­vän­da en lång plan­ka och hä­va upp bra­san.

Ta hjälp av di­na gran­nar, fa­milj el­ler vän­ner och le­ta ige­nom ri­set så att ing­en oskyl­dig va­rel­se får sät­ta li­vet till.

In­for­me­ra för­e­ning­ar och and­ra som an­ord­nar maj­bra­sor om hur vik­tigt det är att sö­ka ige­nom maj­bra­san. Många kän­ner in­te till att djur gär­na bo­sät­ter sig i bra­san. Du kan hjäl­pa till ge­nom att spri­da den kun­ska­pen och få fler att sö­ka ige­nom si­na bra­sor!

Be din kom­mun och till ex­em­pel id­rotts­för­e­ning­ar att in­for­me­ra via si­na hem­si­dor och so­ci­a­la me­di­er om hur all­män­he­ten kan und­vi­ka att igel­kot­tar och and­ra djur dö­das och bränn­ska­das i maj­bra­sor.

Ge­nom att läg­ga den lil­la ex­tra ti­den på att kon­trol­le­ra och flyt­ta bra­san räd­dar vi liv!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.