Spän­nan­de även­tyr bland hem­lö­sa kat­ter

Rädda Djuren - - Djurens Hjälte -

Så står det i ett brev som Björkvi­kens katt­hem får ta emot. Där­ef­ter är det nå­gon som gör in­brott och för­stör på katt­hem­met. Men vem kan vil­ja ska­da kat­ter­na? Brö­der­na Jo­a­kim och Ja­kob blir in­drag­na i ett de­tek­tiv­ar­be­te för att för­sö­ka av­slö­ja skur­ken och räd­da katt­hem­met i tid. Kom­mer de att lyc­kas?

Boken Djur­dec­kar­na: Katt­hem­sä­ven­ty­ret är en väl­digt spän­nan­de bok som är lätt att lä­sa med kor­ta ka­pi­tel, och sam­ti­digt som en fun­de­rar över vem som är skur­ken så får en lä­ra sig väl­digt myc­ket om kat­ter och spe­ci­ellt hem­lö­sa kat­ter. Hur kan det se ut på ett katt­hem och vad be­hö­ver kat­ter för att må bra? Boken pas­sar bäst för dig som är runt 6-9 år, men kan ab­so­lut va­ra spän­nan­de även för dig som är äld­re!

Katt­hem­sä­ven­ty­ret är den and­ra de­len i se­ri­en Djur­dec­kar­na skriv­na av Ma­ri Bis­ter och il­lu­stre­ra­de av Kristi­an Hägglund. Al­la böc­ker i se­ri­en är spän­nan­de men väc­ker sam­ti­digt tan­kar om hur dju­ren har det och vad vi män­ni­skor kan gö­ra för dju­ren. Den förs­ta boken kom för någ­ra år se­dan och he­ter ”Katt­sve­ket”, och fler böc­ker kom­mer att kom­ma fram­ö­ver.

”Steng katt­hem­met nu! Anars ska du få ång­ra dig. Det är ditt an­s­svar om fler ka­ter blir sju­ka el­ler ska­da­de. Ing­en går sä­ker.”

Psst! Du kan tip­sa din lä­ra­re om att lä­sa den här boken i sko­lan. Det finns en så kal­lad lä­rar­hand­led­ning till den, vil­ket gör att ni kan an­vän­da den här spän­nan­de boken för att lä­ra er så­dant som ni än­då ska lä­ra er i sko­lan!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.