Pyss­la en fly­gan­de få­gel

Har du flu­git dra­ke ute i vin­den nå­gon gång? De här gul­li­ga få­gel­d­ra­kar­na gör du en­kelt hem­ma själv och de fly­ger jät­te­fint när det blå­ser li­te!

Rädda Djuren - - Djurens Hjälte -

1.

Vik ett A4-pap­per på mit­ten.

2.

Ta ett av hör­nen på papp­ret och vik ner det som på bil­den.

3.

Gör li­ka­dant på and­ra si­dan av papp­ret så att hör­nen möts.

4.

Häf­ta fast hör­nen.

5.

Sätt en bit tejp runt pap­pers­kan­ten strax ba­kom där du sat­te häft­klam­mern. Gör se­dan ett hål med hålslag ge­nom papp­ret och tejpen. Tejpen är till för att papp­ret ska hål­la bätt­re runt hå­let.

6.

Klipp ut en näbb ur ett an­nat pap­per. An­ting­en tar du fär­gat pap­per, el­ler så kan du ta ett van­ligt vitt och må­la näb­ben i den färg du vill ha. Lim­ma se­dan fast näb­ben mel­lan pappren fram­till.

7.

Klipp ut någ­ra fjä­der­for­ma­de bi­tar ur ett an­nat pap­per.

8.

Lim­ma ihop bi­tar­na och lim­ma se­dan fast dem mel­lan papp­ret längst bak.

9.

Gör ett öga till få­geln. An­ting­en ri­tar du di­rekt på papp­ret el­ler så kan du ri­ta ett på ett an­nat pap­per, klip­pa ut och klist­ra fast ögat.

10.

Om du vill kan du de­ko­re­ra få­geln mer ge­nom att till ex­em­pel må­la ving­ar­na.

11.

Nu är det ba­ra att kny­ta fast ett snö­re i hå­let så är drak­få­geln klar!

• A4-pap­per • Häft­ap­pa­rat • Hålslag • Sax • Lim • Tejp • Färg­pen­nor • Snö­re

Vän­ta på en blå­sig dag och ta med dig få­geln ut, håll långt ut på snö­ret och spring med den så kom­mer du se att få­geln fly­ger fint i vin­den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.