Dju­rens Hjäl­te

Rädda Djuren - - Djurens Hjälte - Text: Ju­lia Thim­berg Silfver­ling

Sys­ko­nen Yu­via 12 år, Mi­ra 10 år och de­ras bäs­ta kom­pis Tin 12 år är rik­ti­ga hjäl­tar för dju­ren! De har ska­pat för­änd­ring på sin F-6 sko­la i Falun ge­nom att vå­ga stå upp för dju­ren.

Ve­go­ma­ten på sko­lan var näm­li­gen jät­te­då­lig, men ing­en lä­ra­re vil­le änd­ra på det.

- De vux­na som äter kött vill in­te för­stå. De är räd­da och vill in­te ha för­änd­ring, sä­ger Tin.

De tog upp frå­gan på klass­rå­den men det led­de in­te till nå­gon för­änd­ring av ve­go­ma­ten. Så då be­stäm­de de sig för att gå vi­da­re och pra­ta med rek­torn och så skrev de brev till de som har hand om skol­ma­ten ock­så. Och då änt­li­gen var det en vux­en som lyss­na­de på dem.

- Vi blev jät­te­gla­da över att de änd­rat ma­ten och att de lyss­na­de på oss. Det var skönt att vi kun­de gö­ra någon­ting för att det skul­le änd­ras.

Och det är in­te det en­da som Yu­via, Mi­ra och Tin har gjort för dju­ren. Ti­di­ga­re i år star­ta­de de en nam­nin­sam­ling som de har skic­kat in till Dju­rens Rätt med över 90 nam­nun­der­skrif­ter. Det var Mi­ras idé och al­la tre hål­ler med om att en nam­nin­sam­ling är ett jät­te­bra sätt att bör­ja en­ga­ge­ra sig i djur­rätt.

- Vi tänk­te att ing­en skul­le skri­va på om det var om att in­te äta kött, sä­ger Mi­ra, så vi val­de att gö­ra emot djur­plå­ge­ri.

- Al­la som vi frå­ga­de skrev un­der. De frå­ga­de li­te om var­för en ska skri­va på och så, så det var vik­tigt att ha bra an­led­ning­ar, sä­ger Tin.

De sä­ger att det nog ha­de va­rit svå­ra­re att vå­ga stå upp för dju­ren om de va­rit en­sam­ma.

- Men det är skönt att va­ra någ­ra styc­ken, då har en all­tid nå­gon att pra­ta med och så.

De­ras se­nas­te idé är att star­ta en grupp på sko­lan för ve­ge­ta­ri­a­ner och ve­ga­ner där de kan pra­ta om djur­rätt och ve­go med per­so­ner som för­står och vill lä­ra sig mer, så att fler slip­per kän­na sig en­sam­ma i att stå upp för dju­ren. He­ja Yu­via, Tin och Mi­ra och den sto­ra skill­nad de gör för dju­ren!

Mi­ra, Tin och Yu­via

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.