Hur vet jag om det är rik­tig päls?

Rädda Djuren - - Djurens Hjälte -

Fusk­päls kan allt­så va­ra väl­digt lik äk­ta päls, så det kan va­ra svårt att se på en gång om det är fusk­päls el­ler rik­tig päls från djur.

En bra sak att ha koll på är Päls­fria lis­tan. Al­la fö­re­tag som finns med på den har lo­vat att in­te säl­ja någ­ra pro­duk­ter alls med päls från djur.

Fle­ra stör­re klä­d­af­fä­rer i Sve­ri­ge finns med på lis­tan, som till ex­em­pel H&M, Cu­bus, Bik Bok, Gi­na Tri­cot, JC, Kapp Ahl, Lin­dex, Mon­ki, nel­ly.com, Sta­di­um, Team Spor­tia, Ve­ro mo­da, Za­lan­do och Åh­léns.

Det finns för­stås fler fö­re­tag med ock­så, du hit­tar he­la lis­tan i Dju­rens Rätts gra­tis te­le­fonapp Djur­vän­ligt som finns i App­sto­re och på Goog­le Play. Lis­tan finns ock­så på dju­rens­rätt.se/päls­fri-han­del

Om du vill hand­la på nå­got stäl­le som in­te finns med på lis­tan så får du hål­la li­te ex­tra koll själv, med hjälp av tipsen ne­dan.

Tips! 1. Ibland står det ut­skri­vet om det är fusk­päls, of­ta kal­las det för ”päl­si­mi­ta­tion” i Sve­ri­ge

Står det så är det in­te päls från djur.

2. Om det in­te står nå­got så tit­ta på märk­ning­en på plag­gets lap­par

Det finns en re­gel in­om EU som sä­ger att så­dant som har de­tal­jer i päls ska ha märk­ning­en ”In­ne­hål­ler ic­ke-tex­ti­la de­lar av ani­ma­liskt ur­sprung” el­ler ”Con­tains non-tex­ti­le parts of ani­mal ori­gin”. Det står gans­ka of­ta på eng­els­ka. Står det så på nå­got med päls så är det tro­ligt­vis rik­tig päls. Märk­ning­en an­vänds även för and­ra djur­ma­te­ri­al, som till ex­em­pel skinn­lap­par på jeans m.m. Li­ka bra att und­vi­ka al­la klä­der som det står så på allt­så!

Men ty­värr har det vi­sat sig fus­kas li­te med den märk­ning­en så en kan in­te va­ra helt sä­ker på att plagg med rik­tig päls all­tid är märk­ta så. Om det in­te står nå­got om det finns det någ­ra sätt till du kan av­gö­ra om det är äk­ta päls el­ler in­te:

3. De­la på päl­sen och tit­ta vid fäs­tet

Fusk­päls sit­ter of­tast fast i nå­gon form av tyg. Äk­ta päls sit­ter fast i skinn. En ser ock­så of­ta tyd­ligt om strå­na ser ut att va­ra fast­syd­da el­ler in­te. Fusk­päls ser fast­sydd ut.

4. Tit­ta på spet­sar­na på hårstrå­na

Hå­ret på äk­ta djur­päls är spet­sigt, om det in­te har ra­kats el­ler klippts av, till skill­nad mot fusk­päls, som of­tast har en trub­big än­de. Så om hå­ren blir sma­la­re och slu­tar med en spets så ta det säk­ra fö­re det osäk­ra och köp in­te.

Om du re­dan har ett plagg hem­ma och är osä­ker på om det är äk­ta el­ler ej och vill ve­ta det kan du gö­ra ”bränn­testet”. Då är det bäst att ta hjälp av en vux­en. Då ploc­kar ni någ­ra hårstrån och hål­ler med en pin­cett över en sä­ker yta. Se­dan el­dar ni dem med en tän­da­re el­ler tänd­stic­ka. Äk­ta päls luk­tar som när man brän­ner män­ni­sko­hår. Fusk­päls luk­tar som smält plast när det el­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.