Ge ett pälslöf­te!

Rädda Djuren - - Djurens Hjälte -

8 av 10 svens­kar är emot päls­djurs­farm­ning. Du är sä­kert en av dem, el­ler hur? Men trots det så är det in­te för­bju­det med päls­djurs­farm­ning i Sve­ri­ge. Mer än en mil­jon min­kar föds upp i Sve­ri­ge var­je år och dö­das för sin päls skull. Min­kar­na le­ver si­na liv i gal­ler­bu­rar stap­la­de längs långa ra­der med för många gran­nar. Li­vet i bur är in­te na­tur­ligt för en mink, i det vil­da le­ver min­kar en­sam­ma, i sto­ra re­vir där de rör sig fle­ra kilo­me­ter per dag.

De se­nas­te åren har fle­ra län­der i Eu­ro­pa för­bju­dit päls­djurs­farm­ning. Ti­di­ga­re i år med­de­la­de ock­så Nor­ges re­ge­ring att de vill av­veck­la päls­djurs­farm­ning­en. Nu är det dags för Sve­ri­ge att gö­ra det ock­så tyc­ker vi!

Just nu är Dju­rens Rätts som­martur­né i full gång med att åka runt till fes­ti­va­ler och mark­na­der och pra­ta med män­ni­skor om hur dju­ren som blir päls har det, och upp­ma­na dem att an­ta pälslöf­tet.

Pälslöf­tet är bå­de nå­got en­kelt och nå­got väl­digt stort: det in­ne­bär att du lo­var att väl­ja bort päls­pro­duk­ter och att du stäl­ler dig ba­kom Dju­rens Rätts ar­be­te för ett för­bud mot päls­djurs­far­mer i Sve­ri­ge. An­ta pälslöf­tet och ta ställ­ning för päls­dju­ren du ock­så!

Det gör du på: https://www.dju­rens­ratt.se/pals­lof­tet

Lin­nea Claesson, Dan­ny Sau­ce­do och Miss Li är någ­ra som ock­så läm­nat pälslöf­tet.

För­u­tom att läm­na pälslöf­tet finns det fler sätt att del­ta i kam­pan­jen!

Ta ett fo­to på dig själv till­sam­mans med af­fi­schen i det här num­ret och lägg upp det på so­ci­a­la me­di­er med hash­ta­gen #pälslöf­tet

Sprid kam­pan­jen i so­ci­a­la me­di­er

Pra­ta om det här med per­so­ner run­tom­kring dig.

Be­ställ och de­la ut inf­o­ma­te­ri­al om min­kar. Det kan du gö­ra gra­tis på www.dju­rens­ratt.se/ma­te­ri­al

Möj­lig­he­ter­na är oänd­li­ga och var­je en­ga­ge­mang för min­kar­na räk­nas!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.